Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská energetika a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
130 059 000 € 145 983 807 € 144 245 825 € 150 339 640 € 120 032 620 € 178 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
67 496 000 € 78 675 983 € 75 900 310 € 80 442 506 € 84 671 005 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
66 357 000 € 77 327 723 € 74 793 646 € 79 677 356 € 84 542 830 €
005
A.I.2
Software
2 656 000 € 2 402 874 € 3 051 319 € 2 355 017 € 2 308 381 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
62 633 000 € 65 868 019 € 60 642 183 € 63 387 807 € 65 709 000 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 8 453 039 € 10 868 193 € 13 283 347 € 15 698 501 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 068 000 € 603 791 € 231 951 € 651 185 € 826 948 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 139 000 € 1 348 260 € 1 106 664 € 765 150 € 128 175 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 094 000 € 1 348 260 € 1 106 664 € 758 455 € 128 175 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
45 000 € 6 695 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
62 315 000 € 68 351 715 € 68 177 726 € 69 864 332 € 34 342 673 € 178 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
599 000 € 514 721 € 552 447 € 150 040 € 47 569 €
036
B.I.5
Tovar
599 000 € 514 721 € 552 447 € 150 040 € 47 569 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
39 344 000 € 61 191 831 € 61 338 703 € 54 683 119 € 28 226 784 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
53 011 314 € 42 185 450 € 41 358 662 € 19 355 853 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 693 951 € 18 128 973 € 13 161 821 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
8 867 379 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 403 236 € 1 016 691 € 159 468 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
83 330 € 7 589 € 3 168 € 3 552 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
22 372 000 € 6 645 163 € 6 286 576 € 15 031 173 € 6 068 320 € 178 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 000 € 8 222 € 6 869 € 2 742 € 6 258 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
22 365 000 € 6 636 941 € 6 279 707 € 15 028 431 € 6 062 062 € 178 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
248 000 € -1 043 891 € 167 789 € 32 802 € 1 018 942 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 318 € 4 636 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
-1 299 311 € 165 471 € 28 166 € 36 898 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
255 420 € 982 044 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
133 152 000 € 145 983 807 € 144 245 825 € 150 339 640 € 120 032 620 € 178 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
67 856 000 € 69 769 708 € 77 868 606 € 77 553 641 € 74 893 853 € 178 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 58 751 000 € 25 000 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-18 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 € 11 808 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 703 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € -6 027 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 703 000 € -6 027 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-791 292 € 7 307 606 € 6 992 641 € 4 332 853 € -795 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
65 296 000 € 76 214 099 € 66 377 219 € 72 679 793 € 45 138 767 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
744 000 € 3 303 162 € 3 155 303 € 3 599 095 € 834 914 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
280 890 € 223 938 € 198 810 € 163 952 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
685 000 € 603 820 € 469 524 € 505 074 € 254 773 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
59 000 € 2 418 452 € 2 461 841 € 2 895 211 € 416 189 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 243 000 € 11 291 192 € 11 866 545 € 12 787 564 € 13 735 372 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
60 937 € 42 295 € 28 594 € 14 673 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
11 243 000 € 11 230 255 € 11 824 250 € 12 758 970 € 13 720 699 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
53 309 000 € 61 619 745 € 51 355 371 € 56 293 134 € 30 568 481 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
37 806 000 € 57 514 017 € 50 736 553 € 53 709 793 € 28 161 610 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
293 000 € 273 328 € 238 140 € 234 253 € 135 334 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
338 000 € 184 236 € 153 826 € 147 428 € 80 443 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 487 000 € 48 734 € 219 291 € 2 133 713 € 2 152 939 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
13 385 000 € 3 599 430 € 7 561 € 67 947 € 38 155 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
106 206 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
106 206 €