Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Edge Consulting, s. r. o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
228 043 € 2 565 585 € 2 178 640 € 315 600 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
54 092 € 44 683 € 57 114 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
54 092 € 44 683 € 57 114 €
012
A.II.1
Pozemky
26 306 € 26 306 € 26 306 €
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 786 € 18 377 € 30 808 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
228 043 € 2 511 493 € 2 133 863 € 258 259 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 784 € 2 785 € 3 943 € 1 203 €
036
B.I.5
Tovar
3 943 € 1 203 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
122 760 € 120 000 € 120 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
120 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
101 693 € 2 388 024 € 2 008 915 € 256 644 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
100 314 € 2 350 538 € 1 945 215 € 208 940 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
619 € 28 761 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 504 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
760 € 8 725 € 63 700 € 46 200 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
806 € 684 € 1 005 € 412 €
056
B.IV.1
Peniaze
806 € 684 € 835 € 192 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
170 € 220 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
94 € 227 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
94 € 227 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
228 043 € 2 565 585 € 2 178 640 € 315 600 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
11 225 € 55 480 € 37 614 € 30 174 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
49 980 € 32 114 € 24 674 € 22 421 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
23 771 € 21 519 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
903 € 902 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-44 255 € 17 866 € 7 440 € 2 753 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
216 818 € 2 510 105 € 2 141 026 € 285 426 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
72 € 47 € 25 € 66 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
25 € 66 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
272 547 € 2 413 489 € 2 069 054 € 164 062 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
258 912 € 2 211 704 € 1 876 081 € 7 145 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
13 444 € 199 694 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
157 684 € 154 675 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 136 € 398 € 610 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
729 € 729 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
191 € 955 € 4 162 € 903 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
30 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
-55 801 € 96 569 € 71 947 € 121 298 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
24 371 € 10 529 € 22 209 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
-55 801 € 72 198 € 61 418 € 99 089 €