Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Edge Consulting, s. r. o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 417 357€ 1 118 994€ 57 745€ 16 989€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
661 603€ 791 084€ 39 125€ 14 770€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
755 754 € 327 910 € 18 620 € 2 219 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 538 697 € 1 655 240 € 3 081 295 € 506 123 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 538 697€ 1 655 240€ 3 081 295€ 506 123€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 155 866 € 1 709 016 € 3 044 006 € 456 271 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 944€ 6 371€ 9 414€ 14 907€
10
B.2
Služby
2 151 922€ 1 702 645€ 3 034 592€ 441 364€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
138 585 € 274 134 € 55 909 € 52 071 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
9 097 € 25 200 € 25 275 € 27 699 €
13
C.1
Mzdové náklady
18 043€ 20 477€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 350€ 6 375€
16
C.4
Sociálne náklady
882€ 847€
17
D
Dane a poplatky
96€ 1 670€ 80€ 2 337€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 628€ 10 046€ 12 183€ 15 875€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
64 627€ 12 500€ 15 700€ 13 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
92 058€ 10 857€ 10 248€ 8 286€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
145 775€ 2 734€ 121 513€ 4 192€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
279 165€ 209 048€ 120 065€ 71€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-35 057 € 32 547 € 25 271 € 15 495 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
5 232€ 8 584€ 11 764€ 8 246€
40
XI.
Kurzové zisky
115€
41
O
Kurzové straty
19€ 2€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 087€ 2 580€ 3 034€ 3 812€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-6 318 € -11 183 € -14 800 € -11 943 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-41 375 € 21 364 € 10 471 € 3 552 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 3 498 € 3 031 € 799 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 3 498€ 3 031€ 799€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-44 255 € 17 866 € 7 440 € 2 753 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-41 375 € 21 364 € 10 471 € 3 552 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-44 255 € 17 866 € 7 440 € 2 753 €