Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
87 449 656 € 86 515 692 € 90 934 462 € 87 279 582 € 94 068 801 € 95 967 519 € 91 854 561 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
75 633 476 € 59 684 595 € 62 966 181 € 82 578 120 € 80 182 949 € 84 101 854 € 71 893 837 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
681 844 € 384 203 € 314 445 € 359 038 € 408 791 € 55 744 € 160 827 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
256 560€ 190 215€ 236 383€ 274 413€ 316 937€ 47 366€ 151 672€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
6 886€ 7 518€ 7 928€ 0€ 0€ 1 689€ 6 755€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
418 399€ 186 470€ 70 134€ 76 621€ 85 165€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 8 004€ 6 689€ 6 689€ 2 400€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
74 951 632 € 59 300 392 € 62 651 736 € 82 219 082 € 79 772 851 € 53 911 855 € 42 123 705 €
012
A.II.1
Pozemky
11 156 605€ 6 967 546€ 6 967 546€ 18 341 264€ 18 341 264€ 21 299 657€ 21 299 657€
013
A.II.2
Stavby
46 149 247€ 41 141 074€ 42 318 639€ 48 170 150€ 47 789 537€ 9 666 874€ 10 413 594€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 187 038€ 10 418 151€ 12 774 846€ 15 215 952€ 12 466 739€ 2 974 641€ 4 505 877€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
105 871€ 474 588€ 528 356€ 473 245€ 295€ 1 180€ 2 065€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 352 869€ 299 034€ 62 349€ 18 471€ 1 175 017€ 19 969 503€ 5 902 512€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 1 306 € 30 134 255 € 29 609 305 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 1 306€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 134 255€ 29 609 305€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 732 291 € 26 730 731 € 27 898 140 € 4 681 682 € 13 869 763 € 11 759 608 € 19 927 839 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 454 997 € 1 702 804 € 1 409 836 € 1 407 534 € 1 198 051 € 779 753 € 635 177 €
035
B.I.1
Materiál
2 454 997€ 1 702 804€ 1 409 836€ 1 407 534€ 1 198 051€ 777 204€ 631 867€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 549€ 3 310€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 € 50 856 € 53 201 € 52 678 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 50 856€ 53 201€ 52 678€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 732 478 € 3 080 207 € 2 586 299 € 2 309 382 € 1 688 808 € 1 472 035 € 1 518 037 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 009 256 € 2 817 487 € 2 322 273 € 2 270 803 € 1 627 492 € 1 472 811 € 1 414 456 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 229 478€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
779 778€ 2 817 487€ 2 322 273€ 2 270 803€ 1 627 492€ 1 472 811€ 1 414 456€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 480€ 2 480€ 3 112€ 1 680€ 1 680€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
720 743€ 260 239€ 260 914€ 36 899€ 59 637€ -776€ 103 581€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 500 210 € 9 522 363 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500 210€ 9 522 363€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 544 815 € 21 947 720 € 23 902 005 € 964 767 € 10 932 048 € 7 954 409 € 8 199 584 €
072
B.V.1.
Peniaze
28 862€ 18 589€ 17 088€ 28 048€ 10 826€ 7 469€ 5 126€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 515 954€ 21 929 132€ 23 884 917€ 936 718€ 10 921 222€ 7 946 940€ 8 194 458€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
83 889 € 100 366 € 70 141 € 19 780 € 16 089 € 106 057 € 32 885 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
26 161€ 26 881€ 3 840€ 2 770€ 2 443€ 1 259€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 562€ 45 308€ 21 389€ 17 010€ 13 646€ 12 547€ 16 634€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 166€ 28 178€ 44 912€ 0€ 0€ 92 251€ 16 251€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
87 449 656 € 86 515 692 € 90 934 462 € 87 279 582 € 94 068 801 € 95 967 519 € 91 854 561 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
78 746 326 € 78 034 136 € 83 246 994 € 79 521 649 € 86 789 152 € 88 533 960 € 85 898 989 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
102 302 693 € 82 302 693 € 82 302 693 € 82 302 693 € 82 302 693 € 77 802 693 € 73 302 693 €
082
A.I.1
Základné imanie
102 302 693€ 82 302 693€ 82 302 693€ 82 302 693€ 82 302 693€ 77 802 693€ 73 302 693€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146 924€ 146 924€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
13 370 664 € 0 € 0 € 4 487 653 € 10 585 610 € 12 450 640 € 15 037 578 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
13 370 664€ 0€ 0€ 4 487 653€ 10 585 610€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 450 640€ 15 037 578€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 372 535 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 372 535€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-5 000 € -2 500 € -2 500 € -2 500 € -1 194 € -1 267 € -1 267 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-5 000€ -2 500€ -2 500€ -2 500€ -1 194€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1 267€ -1 267€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-9 289 245 € 574 266 € -2 778 544 € 0 € 149 619 € 93 103 € 50 411 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 574 266€ 0€ 0€ 0€ 50 856€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 289 245€ 0€ -2 778 544€ 0€ 149 619€ 93 103€ -445€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-27 632 786 € -5 212 858 € 3 725 345 € -7 266 197 € -6 247 576 € -1 958 133 € -2 637 350 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 570 915 € 8 365 639 € 7 606 046 € 7 686 422 € 7 241 284 € 7 392 183 € 5 892 527 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 573 € 1 520 484 € 1 424 298 € 1 291 226 € 9 117 € 44 489 € 64 211 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 1 180 057 € 1 180 057 € 1 180 057 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 1 180 057€ 1 180 057€ 1 180 057€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 573€ 5 560€ 6 442€ 5 098€ 567€ 1 908€ 1 667€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 334 868€ 237 799€ 106 072€ 8 550€ 42 581€ 62 544€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
81 743 € 59 238 € 39 363 € 67 923 € 48 976 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
81 743€ 59 238€ 39 363€ 67 923€ 48 976€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 669 141 € 6 420 200 € 5 830 144 € 5 995 364 € 6 860 345 € 7 199 219 € 5 669 867 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 753 752 € 5 068 221 € 4 621 678 € 4 896 541 € 5 983 121 € 6 463 207 € 5 008 532 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 753 752€ 5 068 221€ 4 621 678€ 4 896 541€ 5 983 121€ 6 463 207€ 5 008 532€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
807 742€ 457 201€ 500 417€ 451 590€ 415 127€ 397 863€ 339 993€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
754 480€ 527 745€ 420 467€ 301 525€ 268 973€ 241 049€ 232 623€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
366 791€ 109 416€ 120 537€ 126 782€ 84 053€ 80 341€ 73 910€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
986 377€ 257 618€ 167 044€ 218 925€ 109 070€ 16 759€ 14 809€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
809 458 € 365 716 € 312 242 € 331 908 € 322 847 € 148 475 € 158 449 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
420 980€ 237 321€ 212 807€ 228 591€ 181 294€ 148 475€ 158 449€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
388 477€ 128 395€ 99 434€ 103 317€ 141 553€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
132 415 € 115 918 € 81 422 € 71 511 € 38 364 € 41 376 € 63 045 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 020€ 1€ 8 534€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
98 853€ 106 365€ 67 434€ 67 956€ 38 065€ 40 207€ 50 324€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
32 542€ 9 552€ 5 453€ 3 555€ 300€ 1 169€ 12 721€