Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Adaptive Automation s. r. o. v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.02.2019
30.06.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
27.02.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
25 366 € 37 773 € 40 207 € 30 382 € 28 906 € 48 807 € 49 727 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
503 € 1 054 € 2 135 € 20 607 € 29 446 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
503 € 1 054 € 2 135 € 20 607 € 29 446 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
503€ 1 054€ 2 135€ 20 607€ 29 446€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
25 366 € 37 773 € 39 704 € 29 328 € 26 771 € 27 725 € 19 404 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
221 € 221 € 221 € 221 € 221 € 222 € 141 €
032
B.I.1
Materiál
222€ 141€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 267 € 8 144 € 21 372 € 24 915 € 17 756 € 15 610 € 5 715 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
-685€ 5 315€ 18 516€ 22 116€ 16 779€ 15 610€ 1 800€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 1 100€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2 952€ 2 829€ 2 829€ 2 772€ 950€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 2 815€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
27€ 27€ 27€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
22 878 € 29 408 € 18 111 € 4 192 € 8 794 € 11 893 € 13 548 €
056
B.IV.1
Peniaze
22 878€ 29 408€ 18 111€ 4 192€ 8 794€ 94€ 678€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 799€ 12 870€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
475 € 877 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
475€ 877€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
25 366 € 37 773 € 40 207 € 30 382 € 28 906 € 48 807 € 49 727 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
22 332 € 32 245 € 33 819 € 23 045 € 24 147 € 31 492 € 30 473 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 001€ 5 001€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
17 438 € 17 543 € 17 543 € 18 647 € 25 991 € 24 972 € 30 856 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
24 972€ 30 856€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-607 € 9 201 € 10 775 € -1 103 € -7 345 € 1 019 € -5 884 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 034 € 5 528 € 6 388 € 7 337 € 4 759 € 17 315 € 19 254 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
-3 831 € -3 831 € -3 831 € -3 831 € -3 856 € 7 779 € 16 486 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
129€ 106€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 650€ 16 380€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 865 € 9 359 € 10 219 € 11 168 € 8 615 € 9 536 € 2 768 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
60€ 539€ 76€ 63€ 91€ 1 267€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 950€ 3 950€ 3 411€ 3 950€ 3 950€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 950€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 625€ 2 625€ 2 636€ 3 144€ 1 296€ 319€ 331€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
179€ 170€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
290€ 2 724€ 3 633€ 3 998€ 3 306€ 4 997€ 1 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€