Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dr. Max Funding, s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
295 301 839 € 218 251 912 € 186 835 720 € 112 919 200 € 100 593 966 € 89 334 183 € 55 860 642 € 55 819 187 € 121 986 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
243 699 828 € 165 403 079 € 143 459 110 € 61 951 446 € 79 373 360 € 63 664 036 € 26 062 508 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
243 699 828 € 165 403 079 € 143 459 110 € 61 951 446 € 79 373 360 € 63 664 036 € 26 062 508 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
243 699 828€ 165 403 079€ 143 459 110€ 61 951 446€ 79 373 360€ 63 664 036€ 26 062 508€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
51 602 011 € 52 848 833 € 43 376 610 € 50 967 754 € 21 220 606 € 25 670 147 € 29 798 134 € 55 819 187 € 121 986 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
55 688 087 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
55 688 087€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
50 629 007 € 52 708 401 € 43 275 313 € 50 808 388 € 21 137 884 € 25 588 263 € 29 761 096 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
346 942 € 92 633 € 80 100 € 3 757 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
346 942€ 92 633€ 80 100€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 757€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
39 488 070€ 41 467 827€ 40 057 213€ 49 179 631€ 21 137 884€ 25 588 263€ 29 761 096€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 793 995€ 11 147 941€ 3 138 000€ 1 625 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
973 004 € 140 432 € 101 297 € 159 366 € 82 722 € 81 884 € 37 038 € 131 100 € 121 986 €
072
B.V.1.
Peniaze
88€ 567€ 666€ 418€ 625€ 636€ 756€ 793€ 868€
073
B.V.2.
Účty v bankách
972 916€ 139 865€ 100 631€ 158 948€ 82 097€ 81 248€ 36 282€ 130 307€ 121 118€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
295 301 839 € 218 251 912 € 186 835 720 € 112 919 200 € 100 593 966 € 89 334 183 € 55 860 642 € 55 819 187 € 121 986 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
22 580 088 € 19 832 698 € 19 103 835 € 8 678 225 € 6 382 538 € 170 988 € 134 410 € 93 968 € 120 379 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
21 145 000 € 18 145 000 € 18 145 000 € 145 000 € 145 000 € 145 000 € 145 000 € 145 000 € 145 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
21 145 000€ 18 145 000€ 18 145 000€ 145 000€ 145 000€ 145 000€ 145 000€ 145 000€ 145 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
8 000 000€ 6 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
72 224 € 35 781 € 14 500 € 14 500 € 4 622 € 2 793 € 771 € 771 € 705 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
72 224€ 35 781€ 14 500€ 14 500€ 4 622€ 2 793€ 771€ 771€ 705€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
692 419 € 923 055 € 518 725 € 223 038 € 21 366 € -13 383 € -51 802 € -25 392 € -26 644 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
692 419€ 923 055€ 518 725€ 223 038€ 21 366€ 1 252€ 1 252€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 635€ -53 054€ -25 392€ -26 644€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
670 445 € 728 862 € 425 610 € 295 687 € 211 550 € 36 578 € 40 441 € -26 411 € 1 318 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
272 721 751 € 198 419 214 € 167 731 885 € 104 240 975 € 94 211 428 € 89 163 195 € 55 726 232 € 55 725 219 € 1 607 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
235 382 811 € 156 200 000 € 146 200 000 € 53 375 000 € 78 000 000 € 63 000 000 € 25 000 000 € 55 717 635 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
235 382 811€ 156 200 000€ 146 200 000€ 53 375 000€ 78 000 000€ 63 000 000€ 25 000 000€ 55 717 635€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
360 700 € 206 858 € 122 246 € 27 232 € 45 974 € 6 562 € 7 309 € 7 032 € 1 607 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
353 960 € 97 460 € 85 021 € 3 701 € 1 978 € 6 249 € 413 € 4 152 € 1 607 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
353 703€ 97 140€ 83 273€ 1 704€ 615€ 5 983€ 402€ 4 152€ 1 607€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
257€ 320€ 1 748€ 1 997€ 1 363€ 266€ 11€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 740€ 109 398€ 37 225€ 23 531€ 43 996€ 313€ 6 896€ 2 880€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 480 € 3 000 € 1 152 € 1 152 € 1 896 € 1 410 € 2 890 € 552 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
552€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 480€ 3 000€ 1 152€ 1 152€ 1 896€ 1 410€ 2 890€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
47€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
36 970 760€ 42 009 356€ 21 408 440€ 50 837 591€ 16 163 558€ 26 155 223€ 30 716 033€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé