Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
147 750 € 57 139 € 82 649 € 81 878 € 81 997 € 82 194 € 291 936 € 284 288 € 3 703 € 180 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
147 750 € 57 139 € 82 649 € 81 878 € 81 997 € 82 194 € 291 936 € 284 288 € 3 703 € 180 €
015
B.I.
Zásoby
130€ 275€ 275€ 275€ 1 166€ 1 166€ 1 166€ 890€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
116 355€ 39 190€ 64 700€ 63 929€ 63 158€ 62 491€ 273 539€ 260 843€ 360€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 000 € 3 639 € 3 639 € 3 639 € 3 639 € 3 639 € 3 718 € 8 019 € 3 200 € 100 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
4 357€ 3 200€ 100€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
55€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 000€ 3 639€ 3 639€ 3 639€ 3 639€ 3 639€ 3 663€ 3 662€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
27 265 € 14 035 € 14 035 € 14 035 € 14 034 € 14 898 € 13 513 € 14 536 € 143 € 80 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
27 265€ 14 035€ 14 035€ 14 035€ 14 034€ 14 898€ 13 513€ 14 536€ 143€ 80€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
147 750 € 57 139 € 82 649 € 81 878 € 81 997 € 82 194 € 291 936 € 284 288 € 3 703 € 180 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-32 559 € 22 330 € 21 959 € 21 389 € 21 680 € 22 846 € 23 113 € 16 234 € -921 € -3 478 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 132€ 4€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
16 829€ 16 459€ 15 889€ 16 170€ 17 345€ 17 613€ 10 734€ -6 053€ -8 482€ -8 567€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-54 888 € 371 € 570 € -281 € -1 165 € -267 € 6 879 € 17 155 € 2 557 € 89 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
180 309 € 34 809 € 60 690 € 60 489 € 60 317 € 59 348 € 268 823 € 268 054 € 4 624 € 3 658 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
66 835€ 5 719€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
113 474 € 28 015 € 59 615 € 59 414 € 59 242 € 58 273 € 267 748 € 266 979 € 4 624 € 3 658 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
57 120€ 8 169€ 39 447€ 39 447€ 39 447€ 39 448€ 15 922€ 15 080€ 486€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
33 783€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
16 716€ 15 139€ 15 416€ 15 301€ 15 128€ 14 184€ 14 185€ 14 240€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
5 855€ 4 707€ 4 752€ 4 666€ 4 667€ 4 641€ 237 641€ 237 659€ 3 658€ 3 658€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 075€ 1 075€ 1 075€ 1 075€ 1 075€ 1 075€ 1 075€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci