Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3K Transport & Forwarding s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
225 912 € 266 829 € 187 906 € 291 705 € 80 845 € 82 967 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
71 855 € 130 010 € 103 173 € 219 492 € 62 720 € 69 514 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
7 290€ 7 290€ 7 290€ 7 290€ 7 290€ 7 290€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
64 565 € 122 720 € 95 883 € 212 202 € 55 430 € 62 224 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
64 565€ 122 720€ 95 883€ 212 202€ 55 430€ 62 224€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
154 057 € 136 819 € 84 733 € 72 213 € 18 125 € 13 453 €
015
B.I.
Zásoby
223€ 826€ 2 256€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
122 115 € 122 249 € 75 841 € 66 143 € 14 274 € 8 627 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
116 449€ 111 276€ 65 619€ 60 939€ 13 533€ 8 317€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 036€ 6 537€ 9 329€ 3 215€ 242€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 630€ 4 436€ 893€ 1 989€ 499€ 310€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
31 942 € 14 347 € 8 066 € 3 814 € 3 851 € 4 826 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
31 942€ 14 347€ 8 066€ 3 814€ 3 851€ 4 826€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
225 912 € 266 829 € 187 906 € 291 705 € 80 845 € 82 967 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
35 691 € 39 524 € 43 107 € 39 663 € 36 808 € 24 343 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
10 300€ 10 300€ 10 300€ 10 300€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 000€ 1 000€ 972€ 829€ 206€ 197€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
28 524€ 21 807€ 18 392€ 15 678€ 3 837€ 3 673€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-3 833 € 6 717 € 3 443 € 2 856 € 12 465 € 173 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
190 221 € 227 305 € 144 799 € 252 042 € 44 037 € 58 624 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
458€ 14 672€ 24 349€ 80 345€ 27 613€ 41 668€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
147 940 € 144 510 € 106 546 € 150 156 € 16 328 € 16 956 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
104 760€ 72 465€ 77 935€ 71 145€ 190€ 248€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 455€ 973€ 2 022€ 8 782€ 237€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
163€ 150€ 2 961€ 8 009€ 1 645€ 3 334€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
41 562€ 70 922€ 23 628€ 62 220€ 14 256€ 13 374€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 513€ 2 145€ 659€ 96€ 96€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
29 715€ 52 733€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
10 595€ 13 245€ 13 245€ 21 445€