Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
622 049 € 541 704 € 636 925 € 695 092 € 657 342 € 803 064 € 854 523 € 663 452 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
66 059 € 235 378 € 279 603 € 380 139 € 261 266 € 375 220 € 560 066 € 468 305 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
66 059 € 235 378 € 279 603 € 380 139 € 261 266 € 375 220 € 560 066 € 468 305 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
66 059€ 202 945€ 279 603€ 380 139€ -43 842€ 90 445€ 274 256€ 468 305€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
32 433€ 305 108€ 284 775€ 285 810€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
555 640 € 305 236 € 355 459 € 314 953 € 396 076 € 427 844 € 294 457 € 195 147 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
21 980 € 12 876 € 12 543 € 12 876 € 15 365 € 15 365 € 15 365 € 16 625 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
21 980€ 12 876€ 12 543€ 12 876€ 15 365€ 15 365€ 15 365€ 16 625€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
235 111 € 282 777 € 333 849 € 298 468 € 373 559 € 400 883 € 272 231 € 176 597 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
230 297 € 277 963 € 329 043 € 289 852 € 333 873 € 353 978 € 239 083 € 159 741 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
230 297€ 277 963€ 329 043€ 289 852€ 333 873€ 353 978€ 239 083€ 159 741€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
3 379€ 3 198€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
184€ 2 326€ 2 772€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 814€ 4 814€ 4 806€ 5 237€ 36 304€ 44 579€ 33 148€ 14 084€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
298 549 € 9 583 € 9 067 € 3 609 € 7 152 € 11 596 € 6 861 € 1 925 €
072
B.V.1.
Peniaze
164€ 9 583€ 3 609€ 7 152€ 7 152€ 6 850€ 1 438€
073
B.V.2.
Účty v bankách
298 385€ 9 067€ 4 444€ 11€ 487€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
350 € 1 090 € 1 863 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
350€ 1 090€ 1 863€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
622 049 € 541 704 € 636 925 € 695 092 € 657 342 € 803 064 € 854 523 € 663 452 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
335 896 € 108 440 € 117 072 € 106 092 € 97 240 € 86 907 € 79 748 € 81 733 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
47 000€ 47 000€ 47 000€ 47 000€ 47 000€ 47 000€ 47 000€ 30 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
52 440 € 61 072 € 50 092 € 41 240 € 30 907 € 23 748 € 42 734 € 39 745 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
52 440€ 61 072€ 50 092€ 53 067€ 42 734€ 42 734€ 42 734€ 39 745€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 827€ -11 827€ -18 986€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
227 456 € -8 632 € 10 980 € 8 852 € 10 333 € 7 159 € -18 986 € 2 988 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
286 153 € 433 264 € 519 853 € 589 000 € 560 102 € 716 157 € 774 775 € 581 719 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 397 € 1 996 € 1 674 € 1 355 € 1 049 € 837 € 435 € 180 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 397€ 1 996€ 1 674€ 1 355€ 1 049€ 837€ 435€ 180€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
43 162€ 56 542€ 36 928€ 74 249€ 25 625€ 39 005€ 51 270€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
240 594 € 272 275 € 426 392 € 463 478 € 428 612 € 582 680 € 690 328 € 544 104 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
124 969 € 208 308 € 405 104 € 433 276 € 132 555 € 181 634 € 131 916 € 54 313 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
124 969€ 208 308€ 405 104€ 433 276€ 132 555€ 181 634€ 131 916€ 54 313€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
37 500€ 49 400€ 106 026€ 119 179€ 154 206€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 861€ 3 934€ 4 546€ 3 821€ 2 773€ 1 633€ 2 863€ 3 477€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 415€ 2 636€ 2 363€ 2 379€ 5 800€ 1 912€ 1 976€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
66 779€ 7 997€ 14 379€ 17 789€ 57 126€ 30 704€ 20 604€ 14 088€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 070€ 6 213€ 236 158€ 256 883€ 413 854€ 316 044€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
64 451€ 54 859€ 49 918€ 89 816€ 78 635€ 17 742€ 37 435€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
38 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé