Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
41 873 € 54 229 € 198 330 € 313 688 € 273 594 € 307 694 € 275 409 € 120 536 € 47 173 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 491 € 79 431 € 92 028 € 95 292 € 83 489 € 66 754 € 47 008 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
491 € 2 615 € 4 739 € 6 863 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
491€ 2 615€ 4 739€ 6 863€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 60 816 € 71 289 € 84 429 € 79 489 € 62 754 € 43 008 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
11 226€ 11 574€ 11 922€ 12 270€ 3 779€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 10 582€ 20 707€ 33 499€ 26 211€ 19 967€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
39 008€ 39 008€ 39 008€ 41 008€ 39 008€ 43 008€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 000 € 16 000 € 16 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
12 000€ 12 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
41 868 € 54 199 € 193 711 € 233 068 € 180 233 € 211 796 € 191 890 € 53 757 € 165 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 621 € 4 829 € 4 829 € 2 890 € 2 890 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 621€ 4 829€ 4 829€ 2 890€ 2 890€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
12 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
12 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 203 € 7 072 € 140 846 € 172 929 € 162 794 € 168 487 € 163 368 € 51 233 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 143 € 2 504 € 3 223 € 33 412 € 16 282 € 54 599 € 6 296 € 51 163 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 143€ 2 504€ 3 223€ 33 412€ 16 282€ 54 599€ 6 296€ 51 163€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 100€ 2 500€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
32 400€ 32 400€ 26 250€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
60€ 568€ 223€ 1 617€ 7 113€ 638€ 43 422€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 000€ 105 000€ 105 500€ 113 149€ 111 150€ 111 150€ 70€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
38 665 € 47 127 € 48 244 € 55 310 € 12 610 € 28 419 € 25 632 € 2 524 € 165 €
072
B.V.1.
Peniaze
38 360€ 47 087€ 47 087€ 43 910€ 10 608€ 14 368€ 186€ 71€ 165€
073
B.V.2.
Účty v bankách
305€ 40€ 1 157€ 11 400€ 2 002€ 14 051€ 25 446€ 2 453€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 € 30 € 128 € 1 189 € 1 333 € 606 € 30 € 25 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
18€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5€ 30€ 128€ 1 189€ 1 333€ 588€ 30€ 25€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
41 873 € 54 229 € 198 330 € 313 688 € 273 594 € 307 694 € 275 409 € 120 536 € 47 173 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
39 724 € -217 126 € -220 690 € -182 431 € -182 202 € -97 239 € -52 189 € -52 426 € -46 791 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
253 100 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
253 100€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
190 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
190€ 12€ 12€ 12€ 12€ 12€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-222 316 € -225 702 € -187 443 € -187 214 € -102 251 € -57 201 € -57 426 € -51 790 € -51 785 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-222 316€ -225 702€ -187 443€ -187 214€ -102 251€ -57 201€ -57 426€ -51 790€ -51 785€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 750 € 3 564 € -38 259 € -229 € -84 963 € -45 050 € 237 € -5 636 € -6 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 149 € 271 355 € 417 770 € 495 743 € 447 945 € 383 022 € 327 598 € 154 629 € 93 964 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
248 € 248 € 248 € 237 € 195 € 1 643 € 4 286 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
248€ 248€ 248€ 237€ 195€ 154€ 35€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 489€ 4 251€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
376 € 18 484 € 78 295 € 129 678 € 407 374 € 311 447 € 304 944 € 147 629 € 93 964 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
376 € 18 452 € 78 231 € 119 077 € 132 749 € 301 184 € 296 904 € 17 594 € 10 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
376€ 18 452€ 78 231€ 119 077€ 132 749€ 301 184€ 296 904€ 17 594€ 10 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
265 560€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 200€ 2 200€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 718€ 4 189€ 4 404€ 1 562€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 771€ 1 916€ 1 950€ 1 025€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
32€ 64€ 1 112€ 1 471€ 1 461€ 1 246€ 6 535€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 489€ 2 448€ 2 007€ 121 300€ 83 964€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
768 € 3 176 € 3 432 € 368 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
768€ 3 176€ 3 432€ 368€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 525€ 252 623€ 339 227€ 365 060€ 37 200€ 66 500€ 18 000€ 7 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 250 € 376 € 7 851 € 21 911 € 18 333 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 250€ 376€ 688€ 350€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 163€ 21 561€ 18 333€