Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 605 488 € 4 621 594 € 4 183 524 € 2 242 777 € 3 308 653 € 1 702 284 € 1 407 857 € 1 278 921 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
81 648 € 18 764 € 31 598 € 14 552 € 26 956 € 22 672 € 25 029 € 16 863 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 1 111 € 3 478 € 7 280 € 3 352 € 2 916 € 1 127 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 1 111€ 3 478€ 2 837€ 3 352€ 2 916€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 443€ 1 127€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
81 648 € 18 764 € 30 487 € 11 074 € 19 676 € 19 320 € 14 252 € 7 875 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
81 648€ 18 764€ 30 487€ 9 824€ 14 012€ 19 320€ 12 497€ 7 875€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 664€ 1 755€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 250€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 7 861 € 7 861 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
7 861€ 7 861€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 476 947 € 4 601 268 € 4 089 260 € 2 227 474 € 3 272 100 € 1 643 918 € 1 368 648 € 1 212 399 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
66 039 € 130 024 € 111 474 € 72 621 € 170 238 € 76 145 € 89 988 € 79 311 €
035
B.I.1
Materiál
0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
66 039€ 130 024€ 111 474€ 72 621€ 170 238€ 76 145€ 89 988€ 79 311€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 380 475 € 3 855 109 € 2 536 733 € 1 902 775 € 3 096 564 € 898 790 € 1 201 738 € 942 603 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 357 532 € 3 822 984 € 2 493 970 € 1 893 572 € 3 086 794 € 874 013 € 1 170 918 € 914 686 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
24 374€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 357 532€ 3 822 984€ 2 493 970€ 1 893 572€ 3 086 794€ 874 013€ 1 146 544€ 914 686€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
13 223€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 483€ 436€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
124€ 9 510€ 15 223€ 1 850€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 596€ 22 615€ 27 280€ 9 203€ 9 770€ 9 554€ 28 534€ 27 917€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
250 146 € 365 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
250 146€ 365€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
30 433 € 616 135 € 1 441 053 € 1 932 € 4 933 € 668 983 € 76 922 € 190 485 €
072
B.V.1.
Peniaze
20 966€ 18 595€ 15 009€ 1 908€ 4 462€ 3 675€ 1 529€ 683€
073
B.V.2.
Účty v bankách
9 467€ 597 540€ 1 426 044€ 24€ 471€ 665 308€ 75 393€ 189 802€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
46 893 € 1 562 € 62 666 € 751 € 9 597 € 35 694 € 14 180 € 49 659 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 853€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 310€ 1 562€ 37 821€ 751€ 641€ 307€ 743€ 46 494€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
32 730€ 24 845€ 8 956€ 35 387€ 13 437€ 3 165€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 605 488 € 4 621 594 € 4 183 524 € 2 242 777 € 3 308 653 € 1 702 284 € 1 407 857 € 1 278 921 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
369 732 € 270 632 € 243 208 € 163 485 € 141 242 € 104 129 € 79 944 € 69 873 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-7 861 € -7 861 € -7 861 € -7 861 € -7 860 € -7 861 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-7 861€ -7 861€ -7 861€ -7 861€ -7 860€ -7 861€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
209 158 € 221 069 € 141 345 € 119 103 € 81 989 € 52 445 € 42 372 € 20 096 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
209 158€ 221 069€ 141 345€ 119 103€ 81 989€ 52 445€ 42 372€ 20 096€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
138 435 € 27 424 € 79 724 € 22 243 € 37 113 € 32 045 € 10 072 € 22 277 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 235 756 € 4 350 962 € 3 940 316 € 2 079 292 € 3 167 411 € 1 598 155 € 1 327 913 € 1 209 048 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 527 € 2 765 € 6 073 € 1 291 € 956 € 653 € 210 295 € 9 445 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 527€ 2 139€ 1 695€ 1 291€ 956€ 653€ 612€ 611€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
626€ 4 378€ 209 683€ 8 834€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
715 255 € 3 246 577 € 3 551 280 € 1 214 105 € 3 064 577 € 1 145 528 € 1 041 031 € 1 085 956 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
577 284 € 2 970 693 € 3 368 758 € 1 040 904 € 2 937 327 € 957 448 € 953 467 € 841 283 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
24 483€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
577 284€ 2 970 693€ 3 368 758€ 1 040 904€ 2 937 327€ 957 448€ 928 984€ 841 283€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
63 974€ 63 974€ 63 974€ 173 122€ 193 646€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 455€ 7 375€ 5 861€ 2 882€ 3 963€ 2 404€ 2 795€ 1 724€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 681€ 4 719€ 2 840€ 1 849€ 2 690€ 1 191€ 1 833€ 1 582€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
132 803€ 259 886€ 106 095€ 104 496€ 56 158€ 8 108€ 82 936€ 47 721€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
32€ 3 904€ 3 752€ 465€ 3 255€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 326 € 3 521 € 4 452 € 3 666 € 5 462 € 2 228 € 1 333 € 4 884 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 626€ 3 521€ 4 452€ 3 666€ 5 462€ 2 228€ 1 333€ 4 884€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
13 700€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
502 648€ 1 098 099€ 378 511€ 858 130€ 94 316€ 361 919€ 75 254€ 58 368€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 100€ 2 100€ 87 827€ 50 395€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€