Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

t - mech automotive Slovakia, s. r. o., v konkurze

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
474 281 € 242 058 € 184 250 € 220 387 € 98 859 € 130 995 € 256 867 € 182 121 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 366 € 53 978 € 56 140 € 43 407 € 64 399 € 73 339 € 70 302 € 101 015 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
7 366 € 14 733 € 29 947 € 35 813 € 64 399 € 73 339 € 68 586 € 96 982 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
7 366€ 14 733€ 29 947€ 35 813€ 64 399€ 73 339€ 68 586€ 96 982€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
39 245 € 26 193 € 7 594 € 1 716 € 4 033 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
39 245€ 26 193€ 7 594€ 1 716€ 4 033€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
466 312 € 187 865 € 128 110 € 176 660 € 34 460 € 57 656 € 186 565 € 81 106 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
364 108 € 177 118 € 121 236 € 154 942 € 24 195 € 35 819 € 177 837 € 43 401 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
293 672 € 157 545 € 118 928 € 153 992 € 24 051 € 35 429 € 75 938 € 41 191 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
293 672€ 157 545€ 118 928€ 153 992€ 24 051€ 35 429€ 75 938€ 41 191€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 938€ 1 938€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
99 476€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
68 498€ 17 635€ 2 308€ 950€ 144€ 390€ 2 423€ 2 210€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
102 204 € 10 747 € 6 874 € 21 718 € 10 265 € 21 837 € 8 728 € 37 705 €
072
B.V.1.
Peniaze
293€ -202€ 3 076€ 3 490€ 5 368€ 3 077€ 4 604€ 18€
073
B.V.2.
Účty v bankách
101 911€ 10 949€ 3 798€ 18 228€ 4 897€ 18 760€ 4 124€ 37 687€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
603 € 215 € 320 € 0 € 0 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
603€ 215€ 320€ 0€ 0€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
474 281 € 242 058 € 184 250 € 220 387 € 98 859 € 130 995 € 256 867 € 182 121 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-360 880 € -130 729 € -130 460 € 7 509 € -84 453 € -59 760 € -32 579 € -25 231 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
89 000€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-135 729 € -135 460 € -88 491 € -89 453 € -64 760 € -37 579 € -28 731 € -40 282 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
15 049€ 15 049€ 15 049€ 14 087€ 14 087€ 14 087€ 14 087€ 2 536€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-150 778€ -150 509€ -103 540€ -103 540€ -78 847€ -51 666€ -42 818€ -42 818€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-319 151 € -269 € -46 969 € 91 962 € -24 693 € -27 181 € -8 848 € 10 051 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
835 161 € 372 787 € 314 710 € 212 878 € 183 312 € 190 755 € 289 446 € 207 352 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 862 € 24 463 € 31 266 € 11 459 € 3 708 € 2 885 € 2 433 € 2 212 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
15 389€ 25 021€ 7 482€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 862€ 9 074€ 6 245€ 3 977€ 3 708€ 2 885€ 2 433€ 2 212€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
803 981 € 338 960 € 279 916 € 200 901 € 175 248 € 184 769 € 284 248 € 201 732 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
423 962 € 111 490 € 50 811 € 25 864 € 19 189 € 32 630 € 21 421 € 47 916 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
423 962€ 111 490€ 50 811€ 25 864€ 19 189€ 32 630€ 21 421€ 47 916€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
249€ 103 249€ 134 249€ 105 749€ 105 749€ 105 749€ 105 749€ 105 749€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
47 571€ 16 580€ 22 629€ 11 697€ 13 574€ 14 725€ 20 159€ 15 681€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
201 480€ 47 123€ 39 361€ 7 505€ 6 315€ 7 606€ 108 788€ 7 742€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
114 294€ 66 757€ 31 946€ 26 985€ 7 320€ 6 923€ 11 186€ 8 276€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
16 425€ -6 239€ 920€ 23 101€ 23 101€ 17 136€ 16 945€ 16 368€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 218 € 5 264 € 3 528 € 518 € 4 356 € 3 101 € 2 765 € 3 408 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
15 218€ 5 264€ 3 528€ 518€ 4 356€ 3 101€ 2 765€ 3 408€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 100€ 4 100€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€