Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Yadaj s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 072 754€ 1 840 258€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 193 882 € 1 963 517 € 1 544 403 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
110€ 2 554€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 072 754€ 1 840 148€ 1 488 666€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 833€ 1 700€ 1 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
116 295€ 121 559€ 51 883€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 160 309 € 1 913 937 € 1 497 434 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
718 102€ 700 091€ 491 402€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
1 266 844€ 994 031€ 816 022€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
51 002 € 32 850 € 31 481 €
16
E.1.
Mzdové náklady
35 643€ 22 718€ 21 721€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 545€ 7 995€ 7 644€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 814€ 2 137€ 2 116€
20
F.
Dane a poplatky
2 645€ 10 194€ 6 457€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
97 306€ 98 869€ 128 081€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
97 306€ 98 869€ 128 081€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 645€ 8 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 669€ 1 009€ -1 490€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 741€ 73 248€ 17 481€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
33 573 € 49 580 € 46 969 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
87 808 € 146 136 € 183 796 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
229 € 29 € 15 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
22 € 16 € 12 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
22€ 16€ 12€
42
XII.
Kurzové zisky
207€ 13€ 3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 522 € 7 444 € 8 720 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 679 € 3 556 € 7 126 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 679€ 3 556€ 7 126€
52
O.
Kurzové straty
493€ 325€ 196€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 350€ 3 563€ 1 398€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 293 € -7 415 € -8 705 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
25 280 € 42 165 € 38 264 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
17 433 € 13 331 € 10 820 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
17 433€ 13 331€ 10 820€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 847 € 28 834 € 27 444 €