Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VSE Call centrum, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 932 951 € 1 821 496 € 1 676 124 € 1 486 281 € 1 492 924 € 1 391 026 € 1 162 928 € 1 351 305 € 1 423 869 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 932 951€ 1 821 496€ 1 676 124€ 1 486 281€ 1 492 924€ 1 391 026€ 1 162 928€ 1 351 305€ 1 423 869€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
616 460 € 583 817 € 603 203 € 655 687 € 718 433 € 663 518 € 457 946 € 658 576 € 492 950 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 128€ 11 984€ 9 207€ 3 916€ 6 061€ 6 390€ 5 678€ 3 688€ 9 164€
10
B.2
Služby
607 332€ 571 833€ 593 996€ 651 771€ 712 372€ 657 128€ 452 268€ 654 888€ 483 786€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 316 491 € 1 237 679 € 1 072 921 € 830 594 € 774 491 € 727 508 € 704 982 € 692 729 € 930 919 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 314 046 € 1 222 377 € 1 031 162 € 862 711 € 749 305 € 709 519 € 695 704 € 683 091 € 611 902 €
13
C.1
Mzdové náklady
951 741€ 865 702€ 743 993€ 613 229€ 531 901€ 569 778€ 539 927€ 480 064€ 431 437€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
306 811€ 302 476€ 242 161€ 212 869€ 185 951€ 117 369€ 129 586€ 167 731€ 149 801€
16
C.4
Sociálne náklady
55 494€ 54 199€ 45 008€ 36 613€ 31 453€ 22 372€ 26 191€ 35 296€ 30 664€
17
D
Dane a poplatky
3€ 25€ 133€ 144€ 224€ 11€ 10€ 958€ 239€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 080€ 2 086€ 2 175€ 1 917€ 79€ 143€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
938€ 9 629€ 3 040€ 3 114€ 1 059€ 328€ 1 975€ 3 571€ 3 095€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
3 584 € 7 734 € 40 761 € -33 458 € 23 903 € 17 650 € 7 293 € 5 188 € 315 826 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
41€ 371€
39
N
Nákladové úroky
31€ 45€ 23€ 11€ 6€ 122€ 162€ 122€
40
XI.
Kurzové zisky
29€ 934€ 1 291€
41
O
Kurzové straty
791€ 2 249€ 2 460€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
697€ 750€ 893€ 779€ 904€ 722€ 814€ 872€ 898€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-728 € -795 € -916 € -790 € -910 € -844 € -1 738 € -2 268 € -1 696 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 856 € 6 939 € 39 845 € -34 248 € 22 993 € 16 806 € 5 555 € 2 920 € 314 130 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 516 € 3 309 € 10 504 € -5 432 € 5 570 € 6 043 € 2 141 € 1 176 € 60 882 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
16 793€ 1 794€ 13 148€ 3 050€ 5 731€ 6 214€ 3 274€ 1 113€ 60 951€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-14 277€ 1 515€ -2 644€ -8 482€ -161€ -171€ -1 133€ 63€ -69€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
340 € 3 630 € 29 341 € -28 816 € 17 423 € 10 763 € 3 414 € 1 744 € 253 248 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 856 € 6 939 € 39 845 € -34 248 € 22 993 € 16 806 € 5 555 € 2 920 € 314 130 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
340 € 3 630 € 29 341 € -28 816 € 17 423 € 10 763 € 3 414 € 1 744 € 253 248 €