Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 232 860 € 3 689 786 € 4 793 540 € 4 695 651 € 3 898 670 € 2 682 189 € 2 767 195 € 2 340 083 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 415 621 € 306 269 € 359 555 € 336 827 € 335 867 € 195 444 € 48 190 € 135 979 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
10 000 € 20 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
10 000€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
20 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 415 621 € 306 269 € 359 555 € 336 827 € 335 867 € 185 444 € 28 190 € 135 979 €
012
A.II.1
Pozemky
207 738€ 13 488€ 16 887€ 16 887€ 16 887€ 16 887€ 16 887€ 11 347€
013
A.II.2
Stavby
983 340€ 2 668€ 6 546€ 6 732€ 6 918€ 7 104€ 4 247€ 36 403€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
207 785€ 290 113€ 336 122€ 313 208€ 237 088€ 158 300€ 3 903€ 85 076€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 016 758€ 74 974€ 3 153€ 3 153€ 3 153€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 799 644 € 3 367 070 € 4 406 659 € 4 335 751 € 3 544 485 € 2 473 744 € 2 708 001 € 2 089 439 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 780 € 2 780 € 17 674 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
2 780€ 2 780€ 17 674€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 711 148 € 3 353 797 € 4 387 140 € 4 269 817 € 3 445 409 € 2 391 213 € 2 569 928 € 1 706 598 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
638 455€ 1 032 400€ 1 784 732€ 1 704 304€ 1 532 661€ 1 214 330€ 1 636 712€ 1 034 941€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
505€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
96 633€ 117 009€ 119 725€ 171 974€ 244 247€ 136 318€ 117 362€ 129 221€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 976 060€ 2 204 388€ 2 482 683€ 2 393 539€ 1 668 501€ 1 040 060€ 815 854€ 542 436€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
85 716 € 10 493 € 19 519 € 48 260 € 99 076 € 82 531 € 138 073 € 382 841 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 563€ -664€ -2 037€ 3 045€ 1 138€ 444€ 930€ 4 243€
057
B.IV.2
Účty v bankách
83 153€ 11 157€ 21 556€ 45 215€ 97 938€ 82 087€ 137 143€ 378 598€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
17 595 € 16 447 € 27 326 € 23 073 € 18 318 € 13 001 € 11 004 € 114 665 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 595€ 7 447€ 18 326€ 14 073€ 9 318€ 4 001€ 2 004€ 2 672€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 111 993€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 232 860 € 3 689 786 € 4 793 540 € 4 695 651 € 3 898 670 € 2 682 189 € 2 767 195 € 2 340 083 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 736 € 47 310 € 152 082 € 14 748 € 181 697 € 3 189 € 223 491 € 165 380 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
100 000 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
100 000€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
41 810 € 113 720 € 9 248 € -2 311 € 0 € 93 565 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
113 720€ 113 720€ 9 248€ 0€ 93 565€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-71 910€ -2 311€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-140 574 € -71 910 € 137 334 € 9 248 € 178 508 € -2 311 € 217 991 € 66 315 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 225 911 € 3 640 107 € 4 636 967 € 4 680 903 € 3 716 973 € 2 679 000 € 2 543 704 € 2 174 703 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
11 360 € 16 457 € 29 517 € 22 412 € 17 758 € 11 226 € 12 339 € 7 238 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
11 360€ 16 457€ 29 517€ 22 412€ 17 758€ 11 226€ 12 339€ 7 238€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 886 055 € 2 038 609 € 1 086 752 € 1 188 848 € 1 285 854 € 716 683 € 787 065 € 958 372 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 000 964€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 000 964€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 511€ 7 761€ 6 046€ 4 227€ 2 773€ 1 614€ 985€ 566€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
876 580€ 1 029 884€ 1 080 706€ 1 184 621€ 1 283 081€ 715 069€ 786 080€ 957 806€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
925 389 € 994 742 € 2 905 926 € 2 845 825 € 1 880 300 € 1 705 379 € 1 565 070 € 1 207 936 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
538 477€ 846 967€ 1 528 546€ 1 278 249€ 1 423 659€ 959 868€ 1 342 536€ 1 174 143€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-1 411€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
141 364€ 298 814€ 183 000€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 578€ 3 699€ 3 859€ 28 534€ 26 791€ 12 825€ 7 784€ 5 936€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 922€ 12 011€ 20 134€ 16 029€ 16 116€ 8 510€ 4 931€ 3 507€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 322€ 1 975€ 21 933€ 4 079€ 20 915€ 19 375€ 8 880€ 18 681€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
375 090€ 130 090€ 1 190 090€ 1 220 120€ 209 819€ 704 801€ 200 939€ 7 080€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
52 622€ 31 622€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 403 107 € 590 299 € 614 772 € 623 818 € 533 061 € 193 090 € 147 608 € 1 157 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 403 107€ 590 299€ 614 772€ 623 818€ 533 061€ 193 090€ 147 608€ 1 157€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
213 € 2 369 € 4 491 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
213€ 2 369€ 4 491€ 0€