Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 232 860 € 3 689 786 € 4 793 540 € 4 695 651 € 3 898 670 € 2 682 189 € 2 767 195 € 2 340 083 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 415 621 € 306 269 € 359 555 € 336 827 € 335 867 € 195 444 € 48 190 € 135 979 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
10 000 € 20 000 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
10 000€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
20 000€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 415 621 € 306 269 € 359 555 € 336 827 € 335 867 € 185 444 € 28 190 € 135 979 €
012
A.II.1
Pozemky
207 738€ 13 488€ 16 887€ 16 887€ 16 887€ 16 887€ 16 887€ 11 347€
013
A.II.2
Stavby
983 340€ 2 668€ 6 546€ 6 732€ 6 918€ 7 104€ 4 247€ 36 403€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
207 785€ 290 113€ 336 122€ 313 208€ 237 088€ 158 300€ 3 903€ 85 076€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 016 758€ 74 974€ 3 153€ 3 153€ 3 153€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 799 644 € 3 367 070 € 4 406 659 € 4 335 751 € 3 544 485 € 2 473 744 € 2 708 001 € 2 089 439 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 780 € 2 780 € 17 674 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
2 780€ 2 780€ 17 674€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 711 148 € 3 353 797 € 4 387 140 € 4 269 817 € 3 445 409 € 2 391 213 € 2 569 928 € 1 706 598 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
638 455 € 1 032 400 € 1 784 732 € 1 704 304 € 1 532 661 € 1 214 330 € 1 636 712 € 1 034 941 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
638 455€ 1 032 400€ 1 784 732€ 1 704 304€ 1 532 661€ 1 214 330€ 1 636 712€ 1 034 941€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
505€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
96 633€ 117 009€ 119 725€ 171 974€ 244 247€ 136 318€ 117 362€ 129 221€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 976 060€ 2 204 388€ 2 482 683€ 2 393 539€ 1 668 501€ 1 040 060€ 815 854€ 542 436€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
85 716 € 10 493 € 19 519 € 48 260 € 99 076 € 82 531 € 138 073 € 382 841 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 563€ -664€ -2 037€ 3 045€ 1 138€ 444€ 930€ 4 243€
073
B.V.2.
Účty v bankách
83 153€ 11 157€ 21 556€ 45 215€ 97 938€ 82 087€ 137 143€ 378 598€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
17 595 € 16 447 € 27 326 € 23 073 € 18 318 € 13 001 € 11 004 € 114 665 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 595€ 7 447€ 18 326€ 14 073€ 9 318€ 4 001€ 2 004€ 2 672€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 111 993€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 232 860 € 3 689 786 € 4 793 540 € 4 695 651 € 3 898 670 € 2 682 189 € 2 767 195 € 2 340 083 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 736 € 47 310 € 152 082 € 14 748 € 181 697 € 3 189 € 223 491 € 165 380 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
100 000€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
41 810 € 113 720 € 9 248 € -2 311 € 0 € 93 565 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
113 720€ 113 720€ 9 248€ 0€ 93 565€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-71 910€ -2 311€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-140 574 € -71 910 € 137 334 € 9 248 € 178 508 € -2 311 € 217 991 € 66 315 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 225 911 € 3 640 107 € 4 636 967 € 4 680 903 € 3 716 973 € 2 679 000 € 2 543 704 € 2 174 703 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 886 055 € 2 038 609 € 1 086 752 € 1 188 848 € 1 285 854 € 716 683 € 787 065 € 958 372 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 000 964€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 000 964€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
876 580€ 1 029 884€ 1 080 706€ 1 184 621€ 1 283 081€ 715 069€ 786 080€ 957 806€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 511€ 7 761€ 6 046€ 4 227€ 2 773€ 1 614€ 985€ 566€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
925 389 € 994 742 € 2 905 926 € 2 845 825 € 1 880 300 € 1 705 379 € 1 565 070 € 1 207 936 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
538 477 € 846 967 € 1 528 546 € 1 278 249 € 1 423 659 € 959 868 € 1 342 536 € 1 172 732 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
538 477€ 846 967€ 1 528 546€ 1 278 249€ 1 423 659€ 959 868€ 1 342 536€ 1 172 732€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
141 364€ 298 814€ 183 000€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 578€ 3 699€ 3 859€ 28 534€ 26 791€ 12 825€ 7 784€ 5 936€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 922€ 12 011€ 20 134€ 16 029€ 16 116€ 8 510€ 4 931€ 3 507€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 322€ 1 975€ 21 933€ 4 079€ 20 915€ 19 375€ 8 880€ 18 681€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
375 090€ 130 090€ 1 190 090€ 1 220 120€ 209 819€ 704 801€ 200 939€ 7 080€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
11 360 € 16 457 € 29 517 € 22 412 € 17 758 € 11 226 € 12 339 € 7 238 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 360€ 16 457€ 29 517€ 22 412€ 17 758€ 11 226€ 12 339€ 7 238€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 403 107€ 590 299€ 614 772€ 623 818€ 533 061€ 193 090€ 147 608€ 1 157€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
52 622€ 31 622€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
213 € 2 369 € 4 491 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
213€ 2 369€ 4 491€ 0€ 0€