Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
346 029€ 20 906€ 165 792€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
317 953€ 18 615€ 136 446€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
28 076 € 2 291 € 29 346 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 349 509 € 7 698 738 € 8 630 487 € 8 000 880 € 8 178 010 € 6 007 899 € 5 830 897 € 5 366 203 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 349 509€ 7 698 738€ 8 630 487€ 8 000 880€ 8 178 010€ 6 007 899€ 5 830 897€ 5 366 203€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 022 363 € 7 028 622 € 7 649 177 € 7 415 996 € 7 406 321 € 5 687 548 € 5 432 485 € 5 031 617 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
45 977€ 69 218€ 106 179€ 111 244€ 71 131€ 79 402€ 52 958€ 101 769€
10
B.2
Služby
2 976 386€ 6 959 404€ 7 542 998€ 7 304 752€ 7 335 190€ 5 608 146€ 5 379 527€ 4 929 848€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
355 222 € 670 116 € 983 601 € 614 230 € 771 689 € 320 351 € 398 412 € 334 586 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
242 617 € 555 824 € 583 163 € 485 511 € 411 070 € 226 367 € 154 261 € 117 443 €
13
C.1
Mzdové náklady
172 263€ 396 899€ 419 118€ 348 769€ 296 592€ 160 980€ 108 684€ 82 672€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
60 267€ 139 682€ 142 724€ 118 372€ 99 901€ 56 650€ 38 014€ 30 184€
16
C.4
Sociálne náklady
10 087€ 19 243€ 21 321€ 18 370€ 14 577€ 8 737€ 7 563€ 4 587€
17
D
Dane a poplatky
6 811€ 26 123€ 10 323€ 5 872€ 2 721€ 3 675€ 3 606€ 6 852€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
114 906€ 96 562€ 103 090€ 79 923€ 61 869€ 36 498€ 72 290€ 76 394€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 156€ 111 045€ 102 705€ 37 417€ 1 141€ 10 000€ 216 847€ 35 333€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
95 040€ 99 018€ 31 919€ 166€ 103 049€ 52 500€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
815€ -5 978€ 37 107€ 4 315€ 0€ 48 402€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48 413€ 36 761€ 133 616€ 19 093€ 18 517€ 26 416€ 135 119€ 20 647€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
51 612€ 72 884€ 159 595€ 50 480€ 59 332€ 74 672€ 179 372€ 26 892€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-10 155 € -29 326 € 270 711 € 17 035 € 219 082 € 11 240 € 237 800 € 62 083 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
5 323€ 70 710€ 26 497€ 94 782€ 57 341€ 55 052€ 22 174€ 34 257€
39
N
Nákladové úroky
87 571€ 81 632€ 76 678€ 66 593€ 23 160€ 12 841€ 2 609€ 1 588€
40
XI.
Kurzové zisky
-80€ 1€ 2€ 6€ 1€ 10€
41
O
Kurzové straty
11€ 83€ 10€ 33€ 139€ 2€ 67€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
563€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
45 574€ 26 437€ 29 319€ 8 100€ 9 790€ 8 450€ 10 103€ 6 321€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-127 913 € -37 441 € -79 510 € 20 621 € 24 258 € 33 759 € 9 396 € 26 358 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-138 068 € -66 767 € 191 201 € 37 656 € 243 340 € 44 999 € 247 196 € 88 441 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 506 € 5 143 € 53 867 € 28 408 € 64 832 € 47 310 € 29 205 € 22 126 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 506€ 5 143€ 53 867€ 28 408€ 64 832€ 47 310€ 29 205€ 22 126€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-140 574 € -71 910 € 137 334 € 9 248 € 178 508 € -2 311 € 217 991 € 66 315 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-138 068 € -66 767 € 191 201 € 37 656 € 243 340 € 44 999 € 247 196 € 88 441 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-140 574 € -71 910 € 137 334 € 9 248 € 178 508 € -2 311 € 217 991 € 66 315 €