Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 695 538€ 7 698 738€ 8 651 393€ 8 166 672€ 8 178 011€ 6 007 899€ 5 830 897€ 5 366 203€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 746 107 € 7 846 544 € 8 887 714 € 8 223 182 € 8 197 668 € 6 044 315 € 6 182 863 € 5 422 183 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
346 029€ 20 906€ 165 792€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
10€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 349 509€ 7 698 738€ 8 630 487€ 8 000 870€ 8 178 010€ 6 007 899€ 5 830 897€ 5 366 203€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 156€ 111 045€ 102 705€ 37 417€ 1 141€ 10 000€ 216 847€ 35 333€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48 413€ 36 761€ 133 616€ 19 093€ 18 517€ 26 416€ 135 119€ 20 647€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 756 262 € 7 875 870 € 8 617 003 € 8 206 147 € 7 978 586 € 6 033 075 € 5 945 063 € 5 360 100 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
317 953€ 18 615€ 136 446€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
45 977€ 69 218€ 106 179€ 111 244€ 71 131€ 79 402€ 52 958€ 101 769€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
2 976 386€ 6 959 404€ 7 542 998€ 7 304 752€ 7 335 190€ 5 608 146€ 5 379 527€ 4 929 848€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
242 617 € 555 824 € 583 163 € 485 511 € 411 070 € 226 367 € 154 261 € 117 443 €
16
E.1.
Mzdové náklady
172 263€ 396 899€ 419 118€ 348 769€ 296 592€ 160 980€ 108 684€ 82 672€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
60 267€ 139 682€ 142 724€ 118 372€ 99 901€ 56 650€ 38 014€ 30 184€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 087€ 19 243€ 21 321€ 18 370€ 14 577€ 8 737€ 7 563€ 4 587€
20
F.
Dane a poplatky
6 811€ 26 123€ 10 323€ 5 872€ 2 721€ 3 675€ 3 606€ 6 852€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
114 906€ 96 562€ 103 090€ 79 923€ 61 869€ 36 498€ 72 290€ 76 394€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
114 906€ 96 562€ 103 090€ 79 923€ 61 869€ 36 498€ 72 290€ 76 394€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
95 040€ 99 018€ 31 919€ 166€ 103 049€ 52 500€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
815€ -5 978€ 37 107€ 4 315€ 0€ 48 402€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
51 612€ 72 884€ 159 595€ 50 480€ 59 332€ 74 672€ 179 372€ 26 892€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-10 155 € -29 326 € 270 711 € 17 035 € 219 082 € 11 240 € 237 800 € 62 083 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
355 222 € 670 116 € 983 601 € 614 230 € 771 689 € 320 351 € 398 412 € 334 586 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 243 € 70 711 € 26 497 € 95 347 € 57 347 € 55 052 € 22 175 € 34 267 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 323 € 70 710 € 26 497 € 94 782 € 57 341 € 55 052 € 22 174 € 34 257 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 323€ 70 710€ 26 497€ 94 782€ 57 341€ 55 052€ 22 174€ 34 257€
42
XII.
Kurzové zisky
-80€ 1€ 2€ 6€ 1€ 10€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
563€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
133 156 € 108 152 € 106 007 € 74 726 € 33 089 € 21 293 € 12 779 € 7 909 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
87 571 € 81 632 € 76 678 € 66 593 € 23 160 € 12 841 € 2 609 € 1 588 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
87 571€ 81 632€ 76 678€ 66 593€ 23 160€ 12 841€ 2 609€ 1 588€
52
O.
Kurzové straty
11€ 83€ 10€ 33€ 139€ 2€ 67€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
45 574€ 26 437€ 29 319€ 8 100€ 9 790€ 8 450€ 10 103€ 6 321€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-127 913 € -37 441 € -79 510 € 20 621 € 24 258 € 33 759 € 9 396 € 26 358 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-138 068 € -66 767 € 191 201 € 37 656 € 243 340 € 44 999 € 247 196 € 88 441 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 506 € 5 143 € 53 867 € 28 408 € 64 832 € 47 310 € 29 205 € 22 126 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 506€ 5 143€ 53 867€ 28 408€ 64 832€ 47 310€ 29 205€ 22 126€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-140 574 € -71 910 € 137 334 € 9 248 € 178 508 € -2 311 € 217 991 € 66 315 €