Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
05.09.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
187 012 € 143 276 € 814 323 € 580 549 € 211 252 € 1 151 118 € 66 927 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
81 654 € 94 099 € 55 959 € 52 119 € 50 568 € 22 952 € 16 876 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
81 654 € 94 099 € 55 959 € 52 119 € 50 568 € 22 952 € 16 876 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
145 158€ 139 924€ 115 758€ 74 267€ 74 267€ 36 167€ 22 650€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
-63 504€ -45 825€ -59 799€ -38 810€ -23 699€ -13 215€ -5 774€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 662€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
102 753 € 47 368 € 756 437 € 527 048 € 159 559 € 1 127 874 € 31 547 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
10 291 € 237 € 9 437 €
032
B.I.1
Materiál
10 291€ 237€ 9 437€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
37 096 € -46 871 € 689 158 € 568 835 € 144 383 € 762 655 € 7 709 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
160 428€ 94 766€ 693 418€ 560 642€ 142 973€ 765 907€ 7 877€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
-123 974€ -141 404€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
-168€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
642€ -683€ -4 260€ 8 193€ 1 410€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
450€ -3 252€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
65 657 € 83 948 € 67 279 € -42 024 € 15 176 € 365 219 € 14 401 €
056
B.IV.1
Peniaze
50 940€ 83 948€ 67 279€ 27 500€ 4 217€ 334€ 19 761€
057
B.IV.2
Účty v bankách
14 717€ -69 524€ 10 959€ 364 885€ -5 360€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 605 € 1 809 € 1 927 € 1 382 € 1 125 € 292 € 18 504 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 605€ 1 809€ 1 927€ 1 382€ 292€ 177€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 125€ 18 327€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
187 012 € 143 276 € 814 323 € 580 549 € 211 252 € 1 151 118 € 66 927 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
46 115 € 25 816 € 30 134 € 15 553 € 17 161 € 8 937 € -4 964 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
250 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
250€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
20 566 € 24 884 € 10 303 € 10 818 € 1 900 € -10 214 € -63 391 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
24 884€ 25 399€ 10 818€ 10 818€ 1 900€ 1 900€ 1 900€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 318€ -515€ -515€ -12 114€ -65 291€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
20 299 € -4 318 € 14 581 € -515 € 10 011 € 13 901 € 53 177 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
140 897 € 113 890 € 660 382 € 565 250 € 194 091 € 1 138 931 € 71 891 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
118 € 71 € 567 003 € 477 747 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
566 978€ 477 747€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
118€ 71€ 25€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
133 779 € 106 819 € 93 383 € 87 503 € 96 826 € 1 054 252 € 14 607 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
134 421€ 103 346€ 97 933€ 1 053 051€ 16 619€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
93 109€ 92 810€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
169€ 1 879€ 303€ 1 002€ 168€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 009€ 274€ 76€ 182€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
-642€ 2 295€ -7 332€ -1 410€ -43€ -2 362€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
146€ 166€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-4€ 97 265€ 84 679€ 57 284€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 000 € 7 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7 000€ 7 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 570 € 123 807 € -254 € 3 250 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 570€ -254€ 3 250€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
123 807€