Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.05.2020
30.04.2021
01.05.2019
30.04.2020
01.05.2018
30.04.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
818 222 € 892 438 € 1 592 501 € 1 650 042 € 1 037 344 € 818 583 € 1 261 621 € 806 519 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
75 373 € 108 442 € 92 913 € 20 721 € 46 339 € 89 124 € 105 935 € 95 940 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
75 373 € 108 442 € 92 913 € 20 721 € 46 339 € 89 124 € 105 935 € 95 940 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
75 373€ 108 442€ 92 913€ 20 721€ 46 339€ 89 124€ 105 935€ 95 940€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
716 909 € 729 583 € 1 388 187 € 1 161 582 € 933 060 € 685 158 € 1 130 123 € 710 579 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
11 761 € 3 831 € -1 883 € 100 005 € 19 169 € 3 802 € 12 151 € 96 616 €
035
B.I.1
Materiál
207€ 170€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
11 761€ 3 624€ 2 688€ 100 005€ 22 171€ 4 862€ 12 151€ 96 616€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-4 741€ -3 002€ -1 060€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
521 781 € 521 781 € 3 793 € 171 € 556 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
521 781 € 521 781 € 3 793 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
521 781€ 521 781€ 3 793€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
171€ 556€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
173 900 € 126 741 € 825 992 € 961 184 € 636 176 € 381 597 € 1 027 074 € 362 373 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
65 029 € 27 200 € 750 427 € 879 940 € 631 114 € 381 597 € 1 027 074 € 346 956 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
65 029€ 27 200€ 750 427€ 879 940€ 631 114€ 381 597€ 1 027 074€ 346 956€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
108 871€ 99 534€ 73 175€ 81 082€ 5 062€ 0€ 15 417€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7€ 2 390€ 162€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
9 467 € 77 230 € 564 078 € 96 600 € 277 544 € 299 203 € 90 898 € 251 590 €
072
B.V.1.
Peniaze
558€ 1 178€ 1 252€ 1 794€ 992€ 2 083€ 4 642€ 2 231€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 909€ 76 052€ 562 826€ 94 806€ 276 552€ 297 120€ 86 256€ 249 359€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
25 940 € 54 413 € 111 401 € 467 739 € 57 945 € 44 301 € 25 563 € 0 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
24 820€ 52 553€ 111 401€ 467 739€ 57 945€ 44 301€ 25 563€ 0€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 120€ 1 860€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
818 222 € 892 438 € 1 592 501 € 1 650 042 € 1 037 344 € 818 583 € 1 261 621 € 806 519 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
215 713 € 195 465 € 199 769 € 258 806 € 350 110 € 300 143 € 226 439 € 199 174 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
189 642€ 189 642€ 189 643€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 980 € 4 626 € 189 642 € 189 642 € 160 939 € 121 858 € 121 858 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
323€ 4 626€ 189 642€ 189 642€ 160 939€ 121 858€ 121 858€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 303€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
24 551 € -4 303 € 4 626 € 63 664 € 154 968 € 133 704 € 99 081 € 71 816 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
601 508 € 590 430 € 1 278 187 € 1 391 236 € 687 234 € 518 440 € 1 035 182 € 607 345 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
58 478 € 82 297 € 50 385 € 8 605 € 16 765 € 23 255 € 12 849 € 1 113 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
55 343€ 78 729€ 48 396€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 135€ 3 568€ 1 989€ 2 745€ 4 171€ 3 085€ 2 114€ 1 113€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
5 860€ 12 594€ 20 170€ 10 735€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
513 774 € 482 688 € 1 209 029 € 1 365 106 € 656 484 € 481 160 € 1 010 584 € 597 450 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
456 710 € 441 042 € 1 069 991 € 1 311 633 € 587 788 € 353 478 € 852 418 € 547 475 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
456 710€ 441 042€ 1 069 991€ 1 311 633€ 587 788€ 353 478€ 852 418€ 547 475€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 000€ 20 000€ 89 615€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
24 396€ 14 037€ 26 072€ 19 145€ 19 841€ 14 867€ 14 281€ 12 936€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 139€ 5 209€ 16 998€ 11 561€ 11 289€ 8 525€ 8 861€ 7 274€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 383€ 1 283€ 5 236€ 2 767€ 17 566€ 84 290€ 115 024€ 5 791€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 146€ 1 117€ 1 117€ 0€ 3 974€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
29 193 € 25 445 € 18 773 € 17 549 € 13 985 € 14 025 € 11 749 € 7 407 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
29 193€ 25 445€ 18 773€ 17 549€ 13 985€ 14 025€ 11 749€ 7 407€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
63€ -24€ 0€ 1 375€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 001 € 106 543 € 114 545 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 001€ 106 543€ 114 545€ 0€ 0€