Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
24 523 089 € 24 635 465 € 20 767 710 € 18 785 060 € 17 119 797 € 8 817 183 € 9 558 922 € 10 001 441 € 9 234 761 € 9 524 816 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 531 900 € 11 133 173 € 11 175 620 € 7 153 672 € 7 053 188 € 6 765 962 € 7 031 507 € 7 545 821 € 7 442 350 € 7 903 491 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
922 218 € 571 022 € 265 553 € 315 291 € 120 567 € 59 902 € 57 573 € 41 603 € 65 881 € 82 460 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
339 795€ 141 918€ 189 784€ 223 990€
005
A.I.2
Software
33 076€ 79 094€ 75 769€ 91 301€ 120 567€ 59 902€ 51 085€ 41 603€ 65 881€ 82 460€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
6 488€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
549 347€ 350 010€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 693 553 € 6 262 752 € 6 611 920 € 6 814 496 € 6 909 021 € 6 664 093 € 6 906 323 € 7 431 004 € 7 304 597 € 7 771 057 €
012
A.II.1
Pozemky
38 782€ 267 798€ 267 798€ 267 798€ 267 798€ 267 798€ 267 798€ 267 798€ 267 798€ 267 798€
013
A.II.2
Stavby
695 867€ 5 349 525€ 5 446 842€ 5 432 763€ 5 547 168€ 5 715 869€ 5 894 329€ 6 071 824€ 6 225 987€ 6 572 209€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
503 666€ 618 666€ 868 400€ 1 006 840€ 1 061 615€ 654 043€ 734 446€ 585 492€ 750 506€ 931 050€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
18 395€ 20 512€ 22 628€ 24 072€ 26 383€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
455 238€ 76 099€ 9 750€ 505 890€ 60 306€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
8 368€ 8 368€ 8 368€ 8 368€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 916 129 € 4 299 399 € 4 298 147 € 23 885 € 23 600 € 41 967 € 67 611 € 73 214 € 71 872 € 49 974 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
3 916 129€ 4 299 399€ 4 298 147€ 23 885€ 23 600€ 41 967€ 67 611€ 73 214€ 62 700€ 49 974€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
9 172€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 613 051 € 12 388 183 € 8 787 594 € 11 434 198 € 9 981 434 € 1 987 197 € 2 499 469 € 2 396 902 € 1 758 497 € 1 598 395 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 364 006 € 1 383 106 € 1 006 909 € 580 930 € 562 455 € 7 275 € 7 514 € 645 €
035
B.I.1
Materiál
2 665 747€ 1 310 984€ 825 548€ 426 714€ 504 122€ 897€ 513€ 645€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
493 340€ 6 060€ 159 760€ 79 205€ 31 675€
037
B.I.3
Výrobky
200 536€ 61 679€ 16 265€ 70 983€ 22 508€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 383€ 4 383€ 5 336€ 4 028€ 4 150€ 6 378€ 7 001€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 174 886 € 565 898 € 369 721 € 250 861 € 252 644 € 42 814 € 33 210 € 35 292 € 37 412 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
29 400 € 29 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
29 400€ 29 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
563 879€ 51 460€ 107 208€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
611 007€ 514 438€ 262 513€ 250 861€ 252 644€ 42 814€ 33 210€ 5 892€ 8 412€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
12 996 251 € 10 352 215 € 7 302 662 € 10 487 885 € 8 931 949 € 1 404 136 € 1 607 135 € 1 866 697 € 1 088 280 € 1 377 023 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 286 318 € 3 887 339 € 2 484 348 € 5 478 087 € 7 331 922 € 978 748 € 1 177 208 € 689 938 € 826 652 € 1 078 036 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 149 865€ 408 518€ 649 850€ 1 863 088€ 199 871€ 715 946€ 487 332€ 552 119€ 334 361€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 136 453€ 3 478 821€ 1 834 498€ 3 614 999€ 7 132 051€ 262 802€ 689 876€ 137 819€ 492 291€ 1 078 036€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
5 361 267€ 6 299 322€ 4 376 261€ 4 639 136€ 1 396 453€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
47 635€ 220 222€ 199 521€ 73 028€ 400 000€ 381 717€ 929 892€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
80 260€ 1 971€ 158 918€ 77 068€ 60 830€ 28 989€ 166 842€ 211 133€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
268 406€ 115 948€ 62 913€ 94 073€ 69 716€ 25 388€ 19 221€ 80 025€ 261 628€ 87 854€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
77 908 € 86 964 € 108 302 € 114 522 € 234 386 € 532 972 € 851 610 € 494 268 € 632 805 € 221 372 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 246€ 3 264€ 2 222€ 2 091€ 5 737€ 6 510€ 8 730€ 11 493€ 7 150€ 18 920€
073
B.V.2.
Účty v bankách
76 662€ 83 700€ 106 080€ 112 431€ 228 649€ 526 462€ 842 880€ 482 775€ 625 655€ 202 452€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
378 138 € 1 114 109 € 804 496 € 197 190 € 85 175 € 64 024 € 27 946 € 58 718 € 33 914 € 22 930 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 734€ 9 989€ 76 248€ 86 311€ 17 702€ 5 676€ 3 908€ 6 305€ 3 988€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
113 821€ 112 823€ 12 117€ 15 369€ 65 910€ 56 851€ 21 968€ 52 170€ 21 698€ 22 930€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
716 131€ 95 510€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
256 583€ 991 297€ 1 563€ 1 497€ 2 070€ 243€ 8 228€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
24 523 089 € 24 635 465 € 20 767 710 € 18 785 060 € 17 119 797 € 8 817 183 € 9 558 922 € 10 001 441 € 9 234 761 € 9 524 816 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 453 250 € 9 396 336 € 8 252 784 € 8 945 384 € 8 802 979 € 4 532 489 € 4 422 423 € 4 497 733 € 3 795 382 € 3 301 671 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 594 496 € 8 012 785 € 7 657 162 € 6 642 741 € 7 246 390 € 3 842 423 € 3 840 022 € 3 355 382 € 2 937 270 € 2 531 687 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 632 545€ 8 050 834€ 7 695 211€ 6 680 790€ 7 284 439€ 3 842 423€ 3 840 022€ 3 355 382€ 2 937 270€ 2 531 687€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-38 049€ -38 049€ -38 049€ -38 049€ -38 049€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-381 246 € 1 143 551 € 355 622 € 2 062 643 € 1 316 589 € 450 066 € 342 401 € 902 351 € 618 112 € 529 984 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
16 059 197 € 13 692 108 € 10 806 915 € 8 069 702 € 6 474 385 € 2 352 993 € 3 109 538 € 3 357 204 € 3 325 425 € 3 906 430 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
109 857 € 120 403 € 134 652 € 223 494 € 278 185 € 106 332 € 100 085 € 167 134 € 75 020 € 23 086 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
90€ 4 057€ 26 709€ 77 644€ 140 250€ 65 755€ 19 132€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 200€ 6 367€ 5 528€ 29 927€ 49 740€ 18 874€ 18 214€ 12 510€ 9 265€ 3 954€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
100 657€ 114 036€ 129 124€ 193 477€ 224 388€ 60 749€ 4 227€ 14 374€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
200 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
200 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 743 810€ 3 480 000€ 120 000€ 480 000€ 840 000€ 1 200 000€ 88 254€ 2 141 016€ 2 633 779€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 166 001 € 3 560 167 € 2 679 481 € 5 240 621 € 3 538 961 € 541 595 € 1 299 658 € 1 001 562 € 567 125 € 734 252 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 698 071 € 2 773 873 € 2 076 750 € 2 465 368 € 1 241 195 € 119 577 € 745 591 € 632 804 € 341 564 € 589 734 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
126 177€ 167 936€ 211 035€ 32 270€ 2 160€ 23 356€ 618 766€ 409 616€ 216 723€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 571 894€ 2 605 937€ 1 865 715€ 2 433 098€ 1 239 035€ 96 221€ 126 825€ 223 188€ 124 841€ 589 734€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
561 839€ 1 929 407€ 789 843€ 300 000€ 200 000€ 1 172€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
321 262€ 320 414€ 268 360€ 283 203€ 321 741€ 107 532€ 94 708€ 77 763€ 76 230€ 35 793€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
204 410€ 201 207€ 173 756€ 180 583€ 202 376€ 68 842€ 53 324€ 47 342€ 46 886€ 22 973€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
310 217€ 174 356€ 46 513€ 238 728€ 805 432€ 169 081€ 41 575€ 32 939€ 70 260€ 84 975€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
70 202€ 90 317€ 114 102€ 143 332€ 178 374€ 76 563€ 64 460€ 10 714€ 31 013€ 777€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
364 165 € 788 826 € 828 600 € 1 418 970 € 1 572 119 € 305 066 € 61 541 € 47 492 € 49 502 € 22 530 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
117 711€ 103 571€ 95 277€ 93 611€ 605 855€ 104 740€ 61 541€ 47 492€ 49 502€ 22 530€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
246 454€ 685 255€ 733 323€ 1 325 359€ 966 264€ 200 326€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 419 174€ 6 478 902€ 3 684 182€ 1 066 617€ 605 120€ 360 000€ 448 254€ 2 052 762€ 492 762€ 492 783€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
10 642 € 1 547 021 € 1 708 011 € 1 769 974 € 1 842 433 € 1 931 701 € 2 026 961 € 2 146 504 € 2 113 954 € 2 316 715 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 243€ 3 617€ 4 341€ 4 287€ 3€ 6 473€ 4 277€ 48 784€ 26 879€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 505 764€ 1 642 099€ 1 701 892€ 1 763 685€ 1 821 480€ 1 920 984€ 1 994 081€ 1 856 354€ 2 065 104€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 399€ 37 640€ 61 571€ 68 082€ 74 461€ 110 218€ 99 504€ 148 146€ 208 816€ 224 732€