Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Asseco CEIT, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 060 244€ 15 279 784€ 11 927 018€ 17 144 133€ 5 535 306€ 4 044 024€ 4 164 192€ 4 424 659€ 4 306 019€ 2 611 654€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 686 144 € 17 243 955 € 13 765 127 € 18 513 731 € 5 971 812 € 4 341 435 € 4 923 015 € 5 295 846 € 4 830 254 € 3 185 554 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
455€ 30 100€ 6 231€ 2 781€ 136 836€ 77 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
714 394€ 673 135€ 1 954 137€ 576 877€ 34 801€
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 345 396€ 14 606 649€ 9 972 881€ 16 567 256€ 5 470 406€ 4 037 793€ 4 161 411€ 4 287 823€ 4 306 019€ 2 534 654€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
628 620€ -103 109€ 71 094€ 41 332€ 34 366€
07
V.
Aktivácia
962 416€ 352 764€ 11 544€ 227 791€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 773 731€ 544 436€ 663 292€ 836 311€ 81 353€ 30 000€ 8 575€ 14 583€ 6 913€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 261 132€ 1 170 080€ 1 092 179€ 264 164€ 320 786€ 267 411€ 750 248€ 856 604€ 517 322€ 573 900€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
22 301 154 € 16 298 363 € 13 946 467 € 16 165 113 € 6 366 399 € 4 497 478 € 4 756 641 € 5 413 280 € 4 057 257 € 2 409 466 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
329€ 5 038€ 2 715€ 49 375€ 42 628€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
6 293 088€ 5 607 175€ 4 875 598€ 6 119 481€ 574 835€ 197 722€ 243 684€ 640 106€ 200 163€ 265 307€
13
C.
Opravné položky k zásobám
139 212€ -184 338€ 404 524€ -775€ 46 637€
14
D.
Služby
3 264 200€ 2 756 499€ 2 413 496€ 2 409 758€ 1 474 586€ 1 124 828€ 1 933 537€ 2 334 846€ 1 681 047€ 740 582€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 050 078 € 6 808 414 € 5 723 192 € 6 359 741 € 3 678 173 € 2 438 156 € 1 793 124 € 1 720 310 € 1 426 933 € 661 052 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 634 511€ 4 540 631€ 3 969 651€ 4 428 894€ 2 543 782€ 1 738 001€ 1 260 212€ 1 232 454€ 1 044 227€ 477 686€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
445 800€ 354 920€ 138 832€ 134 800€ 115 950€ 14 400€ 10 800€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 743 974€ 1 692 759€ 1 410 429€ 1 591 774€ 899 742€ 569 995€ 433 160€ 417 662€ 342 158€ 164 356€
19
E.4.
Sociálne náklady
225 793€ 220 104€ 204 280€ 204 273€ 118 699€ 115 760€ 88 952€ 70 194€ 40 548€ 19 010€
20
F.
Dane a poplatky
16 607€ 21 140€ 9 814€ 21 811€ 13 109€ 14 212€ 12 592€ 15 126€ 14 218€ 8 369€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
469 319€ 437 132€ 429 782€ 378 497€ 345 907€ 429 803€ 653 493€ 583 905€ 714 385€ 680 294€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
469 319€ 437 132€ 429 782€ 378 497€ 345 907€ 429 803€ 653 493€ 583 905€ 714 385€ 680 294€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 220 338€ 719 317€ 448 311€ 317 461€ 12 829€ 34 500€ 8 615€ 3 520€ 1 352€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-60 300€ 73 217€ -149 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-152 017€ 193 324€ -358 250€ 485 922€ 220 323€ 402 219€ 108 881€ 66 092€ 19 159€ 11 465€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-615 010 € 945 592 € -181 340 € 2 348 618 € -394 587 € -156 043 € 166 374 € -117 434 € 772 997 € 775 857 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 954 452 € 7 350 103 € 4 316 038 € 8 884 792 € 3 473 615 € 2 716 436 € 1 984 256 € 1 400 332 € 2 424 809 € 1 563 137 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
302 881 € 62 818 € 314 435 € 199 914 € 1 638 884 € 710 311 € 259 089 € 1 112 359 € 104 327 € 16 637 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
5 392€ 32 400€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
288 535 € 46 578 € 221 090 € 199 521 € 1 634 843 € 700 000 € 250 000 € 1 100 000 € 69 594 € 16 599 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
288 535€ 46 578€ 221 090€ 199 521€ 1 634 843€ 700 000€ 250 000€ 1 100 000€ 69 594€ 16 599€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 591 € 5 157 € 87 824 € 18 € 74 € 2 031 € 9 087 € 11 685 € 2 156 € 36 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
87 823€ 9 054€ 11 651€ 2 099€ 36€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8 591€ 5 157€ 1€ 18€ 74€ 2 031€ 33€ 34€ 57€
42
XII.
Kurzové zisky
5 755€ 11 083€ 2 521€ 373€ 3 967€ 2 888€ 2€ 674€ 177€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 000€ 2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
165 686 € 116 783 € 96 314 € 36 701 € 33 208 € 69 956 € 65 471 € 87 164 € 97 889 € 103 711 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
28 533€ 6 332€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
5 251€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
120 327 € 89 473 € 66 155 € 24 016 € 29 230 € 36 448 € 53 803 € 74 023 € 87 283 € 101 361 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
74 023€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
120 327€ 89 473€ 66 155€ 24 016€ 29 230€ 36 448€ 53 803€ 87 283€ 101 361€
52
O.
Kurzové straty
5 752€ 2 252€ 13 077€ 1 850€ 402€ 76€ 421€ 486€ 2 365€ 1 175€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
39 607€ 25 058€ 17 082€ 10 835€ 3 576€ 4 899€ 5 996€ 12 655€ 1 909€ 1 175€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
137 195 € -53 965 € 218 121 € 163 213 € 1 605 676 € 640 355 € 193 618 € 1 025 195 € 6 438 € -87 074 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-477 815 € 891 627 € 36 781 € 2 511 831 € 1 211 089 € 484 312 € 359 992 € 907 761 € 779 435 € 688 783 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-96 569 € -251 924 € -318 841 € 449 188 € -105 500 € 34 246 € 17 591 € 5 410 € 161 323 € 158 799 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-307 189€ 447 405€ 72 083€ 43 850€ 13 619€ 2 890€ 169 735€ 158 799€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-96 569€ -251 924€ -11 652€ 1 783€ -177 583€ -9 604€ 3 972€ 2 520€ -8 412€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-381 246 € 1 143 551 € 355 622 € 2 062 643 € 1 316 589 € 450 066 € 342 401 € 902 351 € 618 112 € 529 984 €