Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DSN s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 790 389 € 6 622 625 € 5 758 216 € 5 691 353 € 4 860 080 € 3 405 695 € 2 150 284 € 1 351 217 € 1 233 277 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
755 737 € 828 409 € 911 849 € 909 517 € 726 475 € 497 838 € 235 545 € 285 052 € 289 092 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
755 737 € 828 409 € 911 849 € 909 517 € 726 475 € 497 838 € 235 545 € 263 986 € 289 092 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
487 526€ 518 691€ 544 659€ 530 267€ 299 846€ 97 550€ 102 685€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
184 933€ 284 947€ 323 108€ 379 250€ 311 449€ 189 818€ 132 860€ 181 301€ 206 407€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
75 153€ 24 771€ 44 082€ 115 180€ 210 470€ 82 685€ 82 685€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
8 125€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 21 066 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
21 066€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 969 707 € 5 742 019 € 4 784 572 € 4 719 519 € 4 106 778 € 2 907 557 € 1 912 152 € 1 064 474 € 857 176 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 387 944 € 817 960 € 937 807 € 867 873 € 598 074 € 258 455 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
1 387 944€ 817 960€ 937 807€ 867 873€ 598 074€ 258 455€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
1 255 302 € 1 289 533 € 103 843 € 340 254 € 3 700 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
336 078€ 100 000€ 338 449€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 251 491€ 950 927€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 811€ 2 528€ 3 843€ 1 805€ 3 700€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 507 183 € 2 340 991 € 3 169 487 € 3 069 589 € 2 387 711 € 2 215 094 € 1 313 452 € 822 296 € 577 173 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 154 644€ 2 023 226€ 2 024 545€ 2 121 001€ 1 865 733€ 1 546 864€ 837 194€ 552 341€ 419 756€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
352 539€ 307 765€ 1 144 942€ 948 446€ 521 978€ 668 230€ 281 597€ 269 955€ 157 417€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 000€ 142€ 194 661€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
819 278 € 1 293 535 € 573 435 € 441 803 € 1 117 293 € 434 008 € 598 700 € 242 178 € 280 003 €
056
B.IV.1
Peniaze
371 106€ 345 810€ 177 493€ 8 989€ 1 453€ 733€ 623€ 6 292€ 3 470€
057
B.IV.2
Účty v bankách
448 172€ 947 725€ 395 942€ 432 814€ 1 115 840€ 433 275€ 598 077€ 235 886€ 276 533€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
64 945 € 52 197 € 61 795 € 62 317 € 26 827 € 300 € 2 587 € 1 691 € 87 009 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 691€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
64 945€ 52 197€ 61 795€ 62 317€ 26 827€ 300€ 2 587€ 533€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
86 476€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 790 389 € 6 622 625 € 5 758 216 € 5 691 353 € 4 860 080 € 3 405 695 € 2 150 284 € 1 351 217 € 1 233 277 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 023 691 € 565 968 € 437 152 € 342 954 € 392 229 € 173 370 € 237 421 € -146 804 € -246 376 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
1 399 238 € 1 399 238 € 1 399 238 € 55 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 399 238€ 1 399 238€ 1 399 238€ 55 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-847 923 € -977 902 € 381 454 € 560 609 € 186 032 € 33 859 € -152 804 € -251 876 € -331 547 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
733 205€ 603 226€ 603 226€ 603 226€ 524 481€ 372 308€ 185 645€ 86 573€ 6 902€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 581 128€ -1 581 128€ -221 772€ -42 617€ -338 449€ -338 449€ -338 449€ -338 449€ -338 449€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
465 876 € 138 132 € -1 350 040 € -279 155 € 200 197 € 133 511 € 384 225 € 99 572 € 79 671 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 766 698 € 6 056 657 € 5 321 064 € 5 348 399 € 4 467 851 € 3 232 325 € 1 912 863 € 1 498 021 € 1 479 653 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
144 559 € 16 055 € 12 075 € 12 528 € 1 932 € 1 814 € 4 600 € 4 196 € 4 196 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
144 559€ 1 814€ 4 600€ 4 196€ 4 196€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
16 055€ 12 075€ 12 528€ 1 932€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 372 432 € 4 836 736 € 3 887 518 € 4 087 277 € 3 659 380 € 2 277 644 € 1 289 046 € 966 775 € 952 919 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
107 100€ 82 263€ 68 447€ 48 487€ 20 603€ 5 286€ 3 984€ 3 108€ 3 541€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 265 332€ 4 754 473€ 3 819 071€ 4 038 790€ 3 638 777€ 2 272 358€ 1 285 062€ 963 667€ 949 378€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
4 099 472 € 1 203 865 € 1 421 471 € 1 248 594 € 806 539 € 952 867 € 619 217 € 508 907 € 522 538 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 203 856€ 672 710€ 1 197 024€ 818 675€ 580 249€ 875 584€ 172 771€ 250 366€ 237 592€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 351 024€ 230 053€ 60€ 22 045€ 265 219€ 194 066€ 194 066€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
303 966€ 313 763€ 124 869€ 110 356€ 125 614€ 19 995€ 11 384€ 13 222€ 35 689€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
133 012€ 139 611€ 81 112€ 72 835€ 82 866€ 19 833€ 5 503€ 5 054€ 22 834€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
105 908€ 76 415€ 18 008€ 15 187€ 15 646€ 2 335€ 128 021€ 22 072€ 1 831€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 706€ 1 366€ 458€ 1 488€ 2 104€ 13 075€ 36 319€ 24 127€ 30 526€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
150 225€ 18 143€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
10 € 1 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10€ 1€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé