Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DSN s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 015 257€ 14 245 517€ 14 685 636€ 13 940 409€ 11 218 804€ 7 558 971€ 4 026 165€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
14 939 354 € 14 231 129 € 14 660 956 € 13 849 537 € 11 197 452 € 7 734 523 € 4 032 586 € 4 482 121 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
36 962€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
14 764 095€ 13 853 322€ 14 239 814€ 13 570 885€ 11 123 363€ 7 694 604€ 4 026 165€ 4 445 159€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
33 170€ 229 448€ 261 770€ 239 263€ 57 541€ 39 919€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
142 089€ 148 359€ 159 372€ 39 389€ 16 548€ 6 421€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 373 426 € 13 451 150 € 15 977 912 € 14 182 344 € 10 913 119 € 7 473 815 € 2 989 843 € 3 863 954 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 153 269€ 5 985 832€ 5 429 310€ 4 608 384€ 2 756 829€ 2 697 632€ 1 437 978€ 759 083€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 004 816€ 3 554 105€ 7 104 961€ 6 270 810€ 5 419 581€ 4 275 435€ 1 230 705€ 2 583 019€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 056 632 € 3 759 790 € 3 316 837 € 3 195 556 € 2 639 480 € 391 719 € 223 326 € 453 227 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 790 927€ 2 557 736€ 2 174 609€ 2 086 748€ 1 713 023€ 198 140€ 118 355€ 256 581€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
869 208€ 825 095€ 761 609€ 733 639€ 601 624€ 69 089€ 41 222€ 92 889€
19
E.4.
Sociálne náklady
396 497€ 376 959€ 380 619€ 375 169€ 324 833€ 124 490€ 63 749€ 103 757€
20
F.
Dane a poplatky
1 489€ 11 453€ 3 558€ 1 124€ 2 123€ 746€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
125 587€ 125 774€ 111 764€ 95 967€ 93 945€ 76 528€ 63 432€ 66 620€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
125 587€ 125 774€ 111 764€ 95 967€ 93 945€ 76 528€ 63 432€ 66 620€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 872€ 32 426€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
7 052€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 709€ 14 196€ 11 482€ 10 503€ 1 161€ 75€ 34 402€ 1 259€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
565 928 € 779 979 € -1 316 956 € -332 807 € 284 333 € 260 708 € 1 042 743 € 618 167 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 606 010 € 4 313 385 € 1 705 543 € 2 691 691 € 2 946 953 € 721 537 € 1 357 482 € 1 140 019 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
75 903 € 14 387 € 24 680 € 90 871 € 21 352 € 40 245 € 7 237 € 18 696 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
125 € 6 202 € 2 493 € 820 € 841 € 785 € 7 225 € 28 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
125€ 6 202€ 2 493€ 820€ 841€ 785€ 7 225€ 28€
42
XII.
Kurzové zisky
75 778€ 8 185€ 22 187€ 90 051€ 20 511€ 39 282€ 12€ 16 991€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
178€ 1 677€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
143 699 € 654 895 € 59 779 € 32 288 € 52 681 € 115 132 € 537 539 € 537 286 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
95 743 € 623 680 € 330 € 18 € 12 033 € 148 € 937 € 1 637 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
95 743€ 623 680€ 330€ 18€ 12 033€ 148€ 937€ 1 637€
52
O.
Kurzové straty
28 332€ 21 980€ 50 525€ 23 406€ 32 632€ 101 907€ 26 699€ 9 892€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 624€ 9 235€ 8 924€ 8 864€ 8 016€ 13 077€ 509 903€ 525 757€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-67 796 € -640 508 € -35 099 € 58 583 € -31 329 € -74 887 € -530 302 € -518 590 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
498 132 € 139 471 € -1 352 055 € -274 224 € 253 004 € 185 821 € 512 441 € 99 577 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
32 256 € 1 339 € -2 015 € 4 931 € 52 807 € 52 310 € 128 216 € 5 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
33 539€ 23€ 23€ 3 036€ 56 507€ 52 310€ 128 216€ 5€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 283€ 1 316€ -2 038€ 1 895€ -3 700€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
465 876 € 138 132 € -1 350 040 € -279 155 € 200 197 € 133 511 € 384 225 € 99 572 €