Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 373 072€ 2 385 738€ 2 398 299€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 368 072€ 2 380 738€ 2 393 299€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
149 887€ 149 887€ 149 887€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
2 139 690€ 2 196 274€ 4 218€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
48 698€ 34 577€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
1 776€ 0€ 2 239 194€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
28 020€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
5 000€ 5 000€ 5 000€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
5 000€ 5 000€ 5 000€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
60 050€ 42 145€ 111 616€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
10 398€ 90€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
2 329€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
8 068€ 90€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 496€ 16 384€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 495€ 5 305€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
1€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 11 019€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 60€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
49 653€ 40 559€ 95 232€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
153€ 35€ 695€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
49 500€ 40 523€ 94 538€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
241€ 163€ 137€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
241€ 163€ 137€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 433 363€ 2 428 046€ 2 510 053€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
122 033€ 77 609€ 49 085€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
0€ 0€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
77 609€ 49 085€ 50 148€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
44 424€ 28 524€ -1 063€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
157 677€ 138 860€ 751 148€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
1 200€ 306€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 200€ 306€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 182€ 697€ 462€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 182€ 697€ 462€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
156 095€ 136 563€ 750 380€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 152€ 6 620€ 606 423€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
8 332€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
4 721€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
960€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
154 944€ 129 944€ 129 944€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
400€ 400€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
400€ 400€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
2 153 653€ 2 211 577€ 1 709 820€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
2 153 653€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
2 211 577€ 1 709 820€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
2 433 363€ 2 428 046€ 2 510 053€