Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2012 2011
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
15 481€ 6 987€ 7 310€ 2 454€
02
502
Spotreba energie
1 061€ 913€
03
504
Predaný tovar
20 806€ 19 514€
04
511
Opravy a udržiavanie
10 707€ 37 120€ 2€
05
512
Cestovné
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 730€ 208€ 2 354€
07
518
Ostatné služby
45 894€ 57 723€ 25 570€ 32 598€
08
521
Mzdové náklady
6 803€ 1 969€ 7 394€ 428€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 518€ 559€ 531€ 4€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
122€ 138€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
719€ 714€
15
538
Ostatné dane a poplatky
170€ 653€ 30€ 51€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
3 199€ 3 028€
20
545
Kurzové straty
1 017€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
7 593€ 1 068€ 2 842€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
1 345€ 1 363€ 258€ 153€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
282 863€ 284 086€ 4 170€ 4 027€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
100€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
200€ 200€ 10 100€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
261€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
390 890€ 424 251€ 56 779€ 47 407€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
2 557€
41
604
Tržby za predaný tovar
36 801€ 27 817€ 432€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
25€ 36€
54
645
Kurzové zisky
2 863€
55
646
Prijaté dary
853€ 2 631€
56
647
Osobitné výnosy
2 171€ 612€
57
648
Zákonné poplatky
6€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 1 450€ 1 535€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
6 111€ 9 402€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
320 309€ 52 658€ 28 371€ 36 739€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
4 833€ 33 491€ 35 230€ 10 135€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
9 904€ 4 729€ 7 949€ 8 940€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
23 723€ 19 460€ 1 500€
73
691
Dotácie
6 627€ 290 265€ 615€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
411 716€ 439 993€ 78 622€ 60 448€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
20 827€ 15 742€ 21 843€ 13 041€
76
591
Daň z príjmov
952€ 767€ 5€ 7€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
19 875€ 14 975€ 21 838€ 13 034€