Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Recruitment, a. s. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 936 463 € 6 272 166 € 6 100 338 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 267 886 € 782 057 € 519 332 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
212 411 € 222 382 € 107 855 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
62 394€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 050€ 6 574€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
201€ 537€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
144 967€ 215 607€ 107 318€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 023 475 € 487 675 € 381 477 €
012
A.II.1
Pozemky
782 622€
013
A.II.2
Stavby
75 301€ 91 441€ 107 581€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
130 033€ 166 237€ 212 972€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
29 363€ 43 869€ 58 792€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 156€ 186 128€ 2 132€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
32 000 € 72 000 € 30 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
32 000€ 72 000€ 30 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 099 307 € 5 447 679 € 5 569 678 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
20 179 € 16 252 € 11 158 €
035
B.I.1
Materiál
20 179€ 16 252€ 11 158€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
95 067 € 4 717 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
95 067 € 4 717 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
95 067€ 4 717€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 072 794 € 5 247 748 € 5 538 642 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 676 215 € 4 861 880 € 5 161 900 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
113 109€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
420€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 562 686€ 4 861 880€ 5 161 900€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
367 929€ 360 448€ 366 067€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 545€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
12 105€ 25 420€ 10 675€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 334 € 88 612 € 15 161 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 727€ 82 874€ 8 584€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 607€ 5 738€ 6 577€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 569 270 € 42 430 € 11 328 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
33 963€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42 181€ 10 684€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 535 307€ 249€ 644€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 936 463 € 6 272 166 € 6 100 338 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-244 092 € 184 765 € 197 475 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
350 000€ 350 000€ 350 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-192 735 € -180 025 € -73 694 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-192 735€ -180 025€ -73 694€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-428 857 € -12 710 € -106 331 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 180 555 € 6 087 391 € 5 902 790 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 544 € 229 € 2 176 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 544€ 229€ 2 176€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 028 061 € 3 400 664 € 3 093 235 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
525 808 € 872 756 € 863 418 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
116 056€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
409 752€ 872 756€ 863 418€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
160 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 245 428€ 1 208 171€ 1 121 521€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 418 733€ 631 125€ 561 051€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
665 543€ 501 214€ 502 166€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
172 549€ 20 398€ 45 079€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
38 264 € 37 363 € 78 655 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
38 264€ 37 363€ 47 664€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
30 991€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 109 686€ 2 649 135€ 2 728 724€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
10 € 73 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
10€ 73€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé