Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Recruitment, a. s. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 586 904€ 26 961 696€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
29 941 321 € 27 301 703 € 24 967 133 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 960€ 7 526€ 6 599€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
29 574 700€ 26 939 423€ 24 856 687€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
14 584€ 35 117€ 46€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
347 077€ 319 637€ 103 801€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
30 254 919 € 27 196 317 € 24 965 630 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 565€ 7 913€ 6 745€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
194 544€ 191 265€ 215 675€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 559 888€ 6 810 405€ 7 044 931€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
26 083 354 € 19 791 976 € 17 604 999 €
16
E.1.
Mzdové náklady
18 404 402€ 13 883 543€ 12 471 287€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 483 778€ 4 890 302€ 4 300 243€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 195 174€ 1 018 131€ 833 469€
20
F.
Dane a poplatky
9 184€ 12 566€ 8 394€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
76 821€ 71 905€ 32 902€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
76 821€ 71 905€ 32 902€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20 250€ 39 282€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
306 313€ 271 005€ 51 984€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-313 598 € 105 386 € 1 503 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
25 820 663 € 19 937 366 € 17 595 935 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
54 239 € 14 803 € 34 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
46 950€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 244 € 14 747 € 21 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7 242€ 14 745€ 7€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 2€ 14€
42
XII.
Kurzové zisky
45€ 56€ 13€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
166 618 € 113 474 € 104 564 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
40 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
101 655 € 89 275 € 69 625 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
39€ 959€ 8 852€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
101 616€ 88 316€ 60 773€
52
O.
Kurzové straty
550€ 145€ 84€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 413€ 24 054€ 34 855€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-112 379 € -98 671 € -104 530 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-425 977 € 6 715 € -103 027 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 19 425 € 3 304 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 19 425€ 3 304€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-428 857 € -12 710 € -106 331 €