Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
17.11.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 754 865 € 204 702 € 131 407 € 93 115 € 167 761 € 180 096 € 73 557 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 754 865€ 204 702€ 131 407€ 93 115€ 167 761€ 180 096€ 73 557€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 674 758 € 161 925 € 116 881 € 92 090 € 146 182 € 195 683 € 109 649 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 345 839€ 127 880€ 60 400€ 71 040€ 38 707€ 114 394€ 47 843€
10
B.2
Služby
1 328 919€ 34 045€ 56 481€ 21 050€ 107 475€ 81 289€ 61 806€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
80 107 € 42 777 € 14 526 € 1 025 € 21 579 € -15 587 € -36 092 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
16 584 € 21 461 € 2 853 € 206 € 0 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
0€
16
C.4
Sociálne náklady
0€
17
D
Dane a poplatky
187€ 265€ 163€ 144€ 237€ 237€ 199€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 169€ 7 250€ 9 125€ 9 125€ 9 125€ 2 281€ 0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 000€ 5 490€ 13 460€ 5 702€ 48 835€ 41 114€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 702€ 6 908€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 266€ 0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
164€ 648€ 245€ 0€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
61 269 € 13 153 € 7 630 € 5 010 € 12 217 € 23 822 € 4 823 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
5€
39
N
Nákladové úroky
3 941€ 1 552€ 1 356€ 645€ 898€ 1 080€ 1 334€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
1 658€ 81€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 061€ 148€ 85€ 275€ 280€ 168€ 366€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 660 € -1 700 € -1 522 € -920 € -1 178 € -1 248 € -1 695 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
54 609 € 11 453 € 6 108 € 4 090 € 11 039 € 22 574 € 3 128 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
11 468 € 2 405 € 1 344 € 960 € 2 429 € 5 192 € 594 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
11 468€ 2 405€ 1 344€ 960€ 2 429€ 5 192€ 594€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
43 141 € 9 048 € 4 764 € 3 130 € 8 610 € 17 382 € 2 534 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
617€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € -617 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € -617 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
54 609 € 11 453 € 6 108 € 4 090 € 11 039 € 22 574 € 2 511 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
43 141 € 9 048 € 4 764 € 3 130 € 8 610 € 17 382 € 1 917 €