Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KKI servis, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
43 008 € 45 295 € 19 121 € 11 469 € 4 419 € 4 419 € 4 899 € 5 379 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
20 864 € 30 359 € 3 875 € 5 375 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
20 864 € 30 359 € 3 875 € 5 375 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 864€ 30 359€ 3 875€ 5 375€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
22 144 € 14 936 € 15 246 € 6 094 € 4 419 € 4 419 € 4 899 € 5 379 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
16 306 € 14 508 € 14 829 € 3 803 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
15 478€ 13 690€ 14 714€ 3 766€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
828€ 818€ 115€ 37€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 838 € 428 € 417 € 2 291 € 4 419 € 4 419 € 4 899 € 5 379 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 838€ 428€ 417€ 2 291€ 4 419€ 4 419€ 4 899€ 5 379€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
43 008 € 45 295 € 19 121 € 11 469 € 4 419 € 4 419 € 4 899 € 5 379 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
13 019 € 9 407 € 11 459 € 3 476 € 3 879 € 4 419 € 4 899 € 5 379 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 257€ 257€ 257€ 257€ 257€ 257€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
3 907€ 5 959€ -1 782€ -1 378€ -838€ -358€ 122€ 122€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
3 612 € -2 052 € 7 984 € -403 € -540 € -480 € -480 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
29 989 € 35 888 € 7 662 € 7 993 € 540 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
16 379€ 21 553€ 9€ 3€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
13 610 € 14 335 € 7 653 € 7 990 € 540 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
832€ 897€ 605€ 523€ 60€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
109€ 240€ 119€ 169€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
277€ 198€ 1 033€ 37€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
12 392€ 13 000€ 5 896€ 7 261€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci