Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
03.12.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 395 338 € 9 185 815 € 7 839 773 € 7 636 983 € 5 170 589 € 2 763 618 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 226 551 € 4 802 197 € 5 011 180 € 5 039 308 € 2 583 938 € 918 804 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
34 930 € 50 539 € 53 672 € 34 881 € 33 889 €
005
A.I.2
Software
32 866 € 45 501 € 50 664 € 31 873 € 13 710 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2 064 € 3 008 € 3 008 € 3 008 € 4 039 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 030 € 16 140 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 186 907 € 4 746 944 € 4 952 794 € 4 999 713 € 2 545 335 € 918 804 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 868 715 € 1 941 918 € 1 828 427 € 1 724 894 € 1 105 857 € 299 770 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
813 355 € 1 125 713 € 1 406 992 € 1 557 444 € 817 416 € 426 984 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 425 419 € 1 599 895 € 1 637 957 € 1 637 957 € 542 644 € 192 050 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
79 418 € 79 418 € 79 418 € 79 418 € 79 418 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
4 714 € 4 714 € 4 714 € 4 714 € 4 714 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
4 714 € 4 714 € 4 714 € 4 714 € 4 714 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 997 263 € 4 052 174 € 2 674 575 € 2 001 823 € 1 778 063 € 1 725 943 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
642 053 € 45 988 € 558 944 € 252 747 € 453 623 € 360 800 €
032
B.I.1
Materiál
631 045 € 30 123 € 367 045 € 244 210 € 453 623 € 201 807 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
11 008 € 15 865 € 191 899 € 8 537 € 158 993 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 136 141 € 3 471 126 € 1 649 739 € 1 309 048 € 826 391 € 433 726 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 971 713 € 3 407 599 € 1 590 534 € 1 251 234 € 767 183 € 409 917 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 648 € 22 970 € 20 165 € 14 951 € 24 148 € 18 495 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
140 780 € 40 557 € 39 040 € 42 863 € 35 060 € 5 314 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
219 069 € 535 060 € 465 892 € 440 028 € 498 049 € 931 417 €
056
B.IV.1
Peniaze
217 299 € 395 132 € 355 667 € 426 476 € 460 570 € 677 914 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 770 € 139 928 € 110 225 € 13 552 € 37 479 € 118 239 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
135 264 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
171 524 € 331 444 € 154 018 € 595 852 € 808 588 € 118 871 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
119 006 € 111 926 € 101 500 € 96 419 € 172 056 € 118 871 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
52 518 € 219 518 € 52 518 € 499 433 € 636 532 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 395 338 € 9 185 815 € 7 839 773 € 7 636 983 € 5 170 589 € 2 763 618 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-245 689 € -284 268 € -260 311 € -312 002 € -284 833 € -182 696 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-289 770 € -265 810 € -317 502 € -293 213 € -188 195 € -378 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
51 692 € 51 692 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-341 462 € -317 502 € -317 502 € -293 213 € -188 195 € -378 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
38 581 € -23 958 € 51 691 € -24 289 € -102 138 € -187 818 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 620 832 € 9 467 974 € 7 929 464 € 7 946 876 € 5 455 422 € 2 946 314 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
103 538 € 63 357 € 106 594 € 74 208 € 103 174 € 6 028 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 028 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
103 538 € 63 357 € 106 594 € 74 208 € 103 174 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
13 738 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
13 738 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 269 600 € 3 684 817 € 3 043 470 € 3 029 868 € 3 002 648 € 2 427 348 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 964 929 € 1 770 144 € 1 178 149 € 1 291 657 € 918 983 € 546 734 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 092 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 067 766 € 1 557 766 € 1 502 566 € 1 502 566 € 1 920 566 € 1 820 566 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
138 375 € 136 545 € 113 886 € 103 758 € 80 015 € 30 047 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
67 213 € 199 569 € 134 603 € 62 231 € 46 357 € 18 419 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
26 118 € 15 865 € 113 336 € 62 198 € 2 938 € 4 024 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 199 € 4 928 € 930 € 7 458 € 33 789 € 466 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
7 247 694 € 5 719 800 € 4 779 400 € 4 842 800 € 2 349 600 € 499 200 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
20 195 € 2 109 € 170 620 € 2 109 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
168 511 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
20 195 € 2 109 € 2 109 € 2 109 €