Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kontentino s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
533 999 € 315 260 € 218 653 € 105 011 € 31 923 € 20 963 € 18 312 € 19 407 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
178 098 € 100 916 € 59 953 € 8 095 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
160 083€ 85 708€ 55 585€ 8 095€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
18 015 € 15 208 € 4 368 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 385€ 14 578€ 4 368€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
630€ 630€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
355 901 € 214 344 € 158 700 € 105 011 € 23 828 € 20 963 € 18 312 € 19 407 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
82 782 € 95 714 € 62 890 € 32 047 € 20 019 € 16 709 € 16 550 € 18 236 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
49 523€ 38 985€ 11 295€ 3 354€ 2 405€ 2 719€ 7 380€ 8 666€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 931€ 4 496€ 25 550€ 15 423€ 4 824€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
31 328€ 52 233€ 26 045€ 13 270€ 12 790€ 13 990€ 9 170€ 9 570€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
273 119 € 118 630 € 95 810 € 72 964 € 3 809 € 4 254 € 1 762 € 1 171 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
273 119€ 118 630€ 95 810€ 72 964€ 3 809€ 4 254€ 1 762€ 1 171€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
533 999 € 315 260 € 218 653 € 105 011 € 31 923 € 20 963 € 18 312 € 19 407 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
398 747 € 201 371 € 57 392 € 28 581 € 27 286 € 19 371 € 17 087 € 16 416 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
501€ 501€ 501€ 501€ 501€ 501€ 501€ 163€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
128 236€ 51 891€ 23 080€ 21 785€ 13 871€ 11 586€ 10 916€ 2 912€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
265 010 € 143 979 € 28 811 € 1 295 € 7 914 € 2 284 € 670 € 8 341 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
135 252 € 113 889 € 161 261 € 76 430 € 4 637 € 1 592 € 1 225 € 2 991 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
575€ 162€ 1€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
130 432 € 110 035 € 159 261 € 75 930 € 3 337 € 1 192 € 925 € 2 690 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
58 011€ 47 051€ 151 836€ 74 970€ 865€ 712€ 445€ 198€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
10 781€ 9 955€ 2 010€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
22 250€ 14 965€ 2 088€ 960€ 2 472€ 480€ 480€ 2 492€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
39 390€ 38 064€ 3 327€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 245€ 3 692€ 2 000€ 500€ 1 300€ 400€ 300€ 300€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci