Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kontentino s. r. o.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 121 651€ 1 680 448€ 1 278 032€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 175 855 € 1 766 876 € 1 278 032 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 121 651€ 1 680 448€ 1 241 079€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
34 996€ 73 163€ 35 925€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
100€ 13 065€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 108€ 200€ 1 028€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 134 633 € 1 505 663 € 953 629 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
20 321€ 32 450€ 16 317€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 692 251€ 1 199 998€ 714 766€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
370 784 € 236 132 € 201 854 €
16
E.1.
Mzdové náklady
268 907€ 171 824€ 148 164€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
93 647€ 58 871€ 49 852€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 230€ 5 437€ 3 838€
20
F.
Dane a poplatky
50€ 232€ 133€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 965€ 18 134€ 13 091€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 965€ 18 134€ 13 091€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 469€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 953€ 1 657€ 176€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 309€ 11 591€ 7 292€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
41 222 € 261 213 € 324 403 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
444 075 € 521 163 € 545 921 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 540 € 3 € 87 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
63€ 3€ 87€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 477€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
57 267 € 39 470 € 33 449 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 472 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 472€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
4 392€ 2 320€ 6 309€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
48 403€ 37 150€ 27 140€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-52 727 € -39 467 € -33 362 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-11 505 € 221 746 € 291 041 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
17 837 € 26 031 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
17 837€ 26 031€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-11 505 € 203 909 € 265 010 €