Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

4 SALE,s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
175 786€ 27 754€ 51 232€ 328 664€ 256 130€ 457 000€ 464 730€ 261 973€ 225 750€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
177 379 € 37 966 € 75 735 € 329 111 € 278 666 € 472 925 € 466 084 € 262 556 € 262 229 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
164 911€ 30€ 256 130€ 457 000€ 462 230€ 241 650€ 207 500€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 875€ 27 724€ 51 232€ 328 664€ 2 500€ 20 323€ 18 250€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 593€ 8 917€ 19 583€ 14 667€ 583€ 36 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 212€ 15 586€ 447€ 2 953€ 1 258€ 1 354€ 479€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
170 253 € 62 211 € 92 294 € 316 752 € 246 231 € 440 930 € 433 293 € 236 959 € 304 691 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
156 389€ 190 358€ 342 167€ 369 607€ 181 050€ 174 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
224€ 266€ 5 206€ 272 569€ 4 170€ 42 543€ 25 431€ 23 207€ 4 430€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 007€ 29 777€ 32 522€ 34 716€ 26 970€ 36 274€ 25 706€ 13 288€ 50 977€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
885 € 10 604 € 28 774 € 1 884 € 2 494 € 2 452 € 2 227 € 2 710 € 21 301 €
16
E.1.
Mzdové náklady
660€ 7 509€ 20 629€ 1 398€ 1 809€ 1 817€ 1 630€ 2 008€ 15 341€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
225€ 2 638€ 7 260€ 486€ 685€ 635€ 597€ 702€ 5 399€
19
E.4.
Sociálne náklady
457€ 885€ 561€
20
F.
Dane a poplatky
611€ 514€ 1 494€ 769€ 574€ 957€ 1 630€ 4 778€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 270€ 5 414€ 3 299€ 1 804€ 4 845€ 8 552€ 8 552€ 5 496€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 270€ 5 414€ 3 299€ 1 804€ 4 845€ 8 552€ 8 552€ 5 496€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 859€ 11 425€ 18 405€ 9 853€ 40 929€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
733€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
545€ 14 294€ 8 439€ 2 790€ 1 261€ 2 222€ 813€ 6 522€ 2 780€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 126 € -24 245 € -16 559 € 12 359 € 32 435 € 31 995 € 32 791 € 25 597 € -42 462 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
17 166 € -2 289 € 13 504 € 21 379 € 34 632 € 36 016 € 43 986 € 44 428 € -3 657 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
880 € 2 598 € 5 511 € 14 404 € 9 923 € 2 668 € 1 014 € 1 381 € 1 750 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
665 € 1 752 € 4 301 € 10 356 € 8 230 € 1 966 € 491 € 1 202 € 1 059 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
665€ 1 752€ 4 301€ 10 356€ 8 230€ 1 966€ 491€ 1 202€ 1 059€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
215€ 846€ 1 210€ 4 048€ 1 693€ 702€ 523€ 179€ 691€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-880 € -2 598 € -5 511 € -14 404 € -9 923 € -2 667 € -1 013 € -1 381 € -1 749 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 246 € -26 843 € -22 070 € -2 045 € 22 512 € 29 328 € 31 778 € 24 216 € -44 211 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
55 € 960 € 1 091 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
55€ 960€ 1 091€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 246 € -26 843 € -22 070 € -2 100 € 21 552 € 28 237 € 30 818 € 23 256 € -44 211 €