Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MA-KU invest, s.r.o. v konkurze [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 363 578€ 3 454 255€ 2 369 203€ 1 843 454€ 2 721 531€ 1 784 321€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 363 578 € 3 454 255 € 2 379 880 € 1 855 210 € 2 725 076 € 1 790 877 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 300 712€ 3 436 611€ 2 369 203€ 1 843 454€ 2 721 531€ 1 778 370€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
19 437€ 964€ 5 951€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
39 669€ 8 000€ 2 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 760€ 17 644€ 1 713€ 11 756€ 3 545€ 4 556€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 565 € 7 468 € 2 352 060 € 3 417 825 € 2 382 937 € 1 877 339 € 2 727 020 € 1 812 141 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 260 361€ 3 298 398€ 2 295 924€ 1 772 360€ 2 591 258€ 1 741 791€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13 220€ 12 535€ 16 204€ 14 973€ 11 919€ 16 229€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 565€ 2 943€ 8 651€ 96 955€ 57 140€ 65 030€ 97 277€ 34 363€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
3 435€ 264€ 781€ 383€ 353€ 2 513€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 570€ 9 266€ 12 873€ 23 760€ 24 752€ 17 243€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 570€ 9 266€ 12 873€ 23 760€ 24 752€ 17 243€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
49 939€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 525€ 884€ 407€ 15€ 833€ 1 461€ 2€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 565 € -7 468 € 11 518 € 36 430 € -3 057 € -22 129 € -1 944 € -21 264 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-3 565 € -2 943 € 37 917 € 28 723 € 899 € -8 909 € 21 077 € -8 062 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 000 € 3 000 € 29 250 € 17 256 € 22 006 € 20 007 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 000 € 3 000 € 6 € 6 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 000€ 3 000€ 6€ 6€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
29 250€ 17 250€ 22 000€ 20 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
104 € 5 136 € 4 419 € 2 376 € 1 580 € 2 505 € 1 883 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 003 € 309 € 701 € 1 343 € 2 275 € 1 704 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 704€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 003€ 309€ 701€ 1 343€ 2 275€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
104€ 4 133€ 4 110€ 1 675€ 237€ 230€ 179€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-104 € 0 € -2 136 € -1 419 € 26 874 € 15 676 € 19 501 € 18 124 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-3 669 € -7 468 € 9 382 € 35 011 € 23 817 € -6 453 € 17 557 € -3 140 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 761 € 9 956 € 5 093 € 2 881 € 2 881 € 2 881 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 761€ 9 956€ 5 093€ 2 881€ 2 881€ 2 881€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-3 669 € -7 468 € 4 621 € 25 055 € 18 724 € -9 334 € 14 676 € -6 021 €