Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CAR Palace s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
19.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 792 672 € 1 782 334 € 1 991 670 € 305 265 € 7 996 € 14 767 € 36 268 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
18 750 € 25 000 € 4 639 € 14 851 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
18 750 € 25 000 € 4 639 € 14 851 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-6 250€ 4 639€ 14 851€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 000€ 25 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 773 705 € 1 757 334 € 1 991 670 € 305 265 € 7 996 € 10 128 € 21 417 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 477 588 € 1 530 372 € 1 848 347 € 164 960 €
036
B.I.5
Tovar
1 477 588€ 1 530 372€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 086 491 € 8 261 € 138 557 € 29 548 € 2 460 € 9 448 € 13 776 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
993 870€ -21 499€ 138 078€ 29 102€ 2 250€ 8 766€ 12 904€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
62 797€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
479€ 446€ 2€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 380€ 698€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
28 444€ 29 062€ 210€ 682€ 870€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
209 626 € 218 701 € 4 766 € 110 757 € 5 536 € 680 € 7 641 €
056
B.IV.1
Peniaze
184 749€ 213 222€ 4 766€ 110 757€ 5 536€ 680€ 7 641€
057
B.IV.2
Účty v bankách
24 877€ 5 479€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
217 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
217€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 792 672 € 1 782 334 € 1 991 670 € 305 265 € 7 996 € 14 767 € 36 268 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 541 € -1 853 € -10 853 € -10 767 € -19 186 € -43 616 € -38 340 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 000€ 6 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
450 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
450€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-8 303 € -16 853 € -16 766 € -25 185 € -49 616 € -44 341 € -36 709 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
55 605€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 303€ -72 458€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
10 394 € 9 000 € -87 € 8 418 € 24 430 € -5 275 € -7 631 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 784 131 € 1 784 187 € 2 002 523 € 316 032 € 27 182 € 58 383 € 74 608 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 784 131 € 1 784 187 € 2 002 523 € 316 032 € 27 182 € 58 383 € 74 608 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 097 817€ 348 004€ 545 627€ 220 453€ 155€ 150€ 4 632€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 454 018€ 92 701€ 24 761€ 56 893€ 68 139€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 576 652€ 1 323 018€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
28€ 26€ 25€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 919€ 2 549€ 2 878€ 2 878€ 2 238€ 1 314€ 1 812€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
106 743€ 110 616€