Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 046 € 19 697 € 20 193 € 19 219 € 171 351 € 174 485 € 185 966 € 212 212 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
646 € 1 121 € 2 871 € 2 828 € 155 464 € 156 967 € 160 027 € 183 800 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
646 € 1 121 € 2 871 € 2 828 € 155 464 € 156 967 € 160 027 € 183 800 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
646€ 1 121€ 2 871€ 2 828€ 3 663€ 5 166€ 8 226€ 29 836€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
5 313€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
151 801€ 151 801€ 151 801€ 148 651€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 960 € 18 496 € 17 276 € 15 849 € 15 551 € 17 113 € 23 810 € 27 230 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
7 108 € 17 108 € 9 843 € 13 538 € 12 475 € 10 757 € 12 809 € 12 455 €
032
B.I.1
Materiál
50€ 51€ 46€ 315€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
2 350€
036
B.I.5
Tovar
7 108€ 17 108€ 9 793€ 13 487€ 12 429€ 10 757€ 12 809€ 9 790€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
662 € 61 € 61 € 368 € 340 € 292 € 718 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
662€ 61€ 61€ 368€ 338€ 292€ 718€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
4 190 € 1 327 € 7 372 € 2 311 € 2 708 € 6 016 € 10 709 € 14 057 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 766€ 444€ 3 496€ 1 468€ 577€ 5 035€ 9 537€ 399€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 424€ 883€ 3 876€ 843€ 2 131€ 981€ 1 172€ 13 658€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
440 € 80 € 46 € 542 € 336 € 405 € 2 129 € 1 182 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
101€ 80€ 46€ 180€ 215€ 211€ 1 772€ 1 182€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
339€ 362€ 121€ 194€ 357€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 046 € 19 697 € 20 193 € 19 219 € 171 351 € 174 485 € 185 966 € 212 212 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-298 328 € -296 235 € -291 684 € -288 988 € -133 905 € -128 140 € -108 060 € -83 573 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-301 235 € -296 684 € -293 987 € -138 905 € -133 140 € -113 057 € -88 573 € -44 053 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-301 235€ -296 684€ -293 987€ -138 905€ -133 140€ -113 057€ -88 573€ -44 053€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-2 093 € -4 551 € -2 697 € -155 083 € -5 765 € -20 083 € -24 487 € -44 520 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
311 374 € 315 932 € 311 877 € 308 054 € 305 256 € 302 625 € 294 026 € 295 785 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
769 € 29 € 349 € 34 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
34€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
769€ 29€ 349€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
967 € 331 € 373 € 316 € 127 € 751 € 15 € 15 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
393€ 331€ 242€ 165€ 84€ 15€ 15€ 15€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
574€ 131€ 151€ 43€ 736€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
153 038 € 152 372 € 153 855 € 153 538 € 153 929 € 150 674 € 152 977 € 153 870 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 811€ 1 841€ 3 503€ 2 852€ 2 924€ 1 697€ 1 827€ 3 946€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
14€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
146 715€ 146 715€ 146 714€ 146 715€ 146 715€ 146 715€ 146 715€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
146 715€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
746€ 699€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
356€ 1 202€ 1 177€ 359€ 415€ 873€ 1 166€ 1 290€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 004€ 863€ 871€ 727€ 583€ 429€ 639€ 727€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 701€ 1 620€ 1 590€ 2 139€ 2 593€ 960€ 2 630€ 1 178€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
451€ 131€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
156 600€ 163 200€ 157 300€ 154 200€ 151 200€ 151 200€ 141 000€ 141 900€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
153 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
153€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé