Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 046 € 19 697 € 20 193 € 19 219 € 171 351 € 174 485 € 185 966 € 212 212 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
646 € 1 121 € 2 871 € 2 828 € 155 464 € 156 967 € 160 027 € 183 800 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
646 € 1 121 € 2 871 € 2 828 € 155 464 € 156 967 € 160 027 € 183 800 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
646€ 1 121€ 2 871€ 2 828€ 3 663€ 5 166€ 8 226€ 29 836€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
5 313€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
151 801€ 151 801€ 151 801€ 148 651€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 960 € 18 496 € 17 276 € 15 849 € 15 551 € 17 113 € 23 810 € 27 230 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 108 € 17 108 € 9 843 € 13 538 € 12 475 € 10 757 € 12 809 € 12 455 €
035
B.I.1
Materiál
50€ 51€ 46€ 315€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
2 350€
039
B.I.5
Tovar
7 108€ 17 108€ 9 793€ 13 487€ 12 429€ 10 757€ 12 809€ 9 790€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
662 € 61 € 61 € 368 € 340 € 292 € 718 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
662 € 61 € 61 € 368 € 338 € 292 € 718 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
662€ 61€ 61€ 368€ 338€ 292€ 718€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 190 € 1 327 € 7 372 € 2 311 € 2 708 € 6 016 € 10 709 € 14 057 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 766€ 444€ 3 496€ 1 468€ 577€ 5 035€ 9 537€ 399€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 424€ 883€ 3 876€ 843€ 2 131€ 981€ 1 172€ 13 658€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
440 € 80 € 46 € 542 € 336 € 405 € 2 129 € 1 182 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
101€ 80€ 46€ 180€ 215€ 211€ 1 772€ 1 182€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
339€ 362€ 121€ 194€ 357€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 046 € 19 697 € 20 193 € 19 219 € 171 351 € 174 485 € 185 966 € 212 212 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-298 328 € -296 235 € -291 684 € -288 988 € -133 905 € -128 140 € -108 060 € -83 573 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-301 235 € -296 684 € -293 987 € -138 905 € -133 140 € -113 057 € -88 573 € -44 053 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-301 235€ -296 684€ -293 987€ -138 905€ -133 140€ -113 057€ -88 573€ -44 053€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 093 € -4 551 € -2 697 € -155 083 € -5 765 € -20 083 € -24 487 € -44 520 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
311 374 € 315 932 € 311 877 € 308 054 € 305 256 € 302 625 € 294 026 € 295 785 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
967 € 331 € 373 € 316 € 127 € 751 € 15 € 15 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
574€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
393€ 331€ 242€ 165€ 84€ 15€ 15€ 15€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
131€ 151€ 43€ 736€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
153 038 € 152 372 € 153 855 € 153 538 € 153 929 € 150 674 € 152 977 € 153 870 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 811 € 1 841 € 3 503 € 2 852 € 2 924 € 1 697 € 1 827 € 3 946 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 811€ 1 841€ 3 503€ 2 852€ 2 924€ 1 697€ 1 827€ 3 946€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
146 715€ 146 715€ 146 714€ 146 715€ 146 715€ 146 715€ 146 715€ 146 729€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
746€ 699€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
356€ 1 202€ 1 177€ 359€ 415€ 873€ 1 166€ 1 290€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 004€ 863€ 871€ 727€ 583€ 429€ 639€ 727€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 701€ 1 620€ 1 590€ 2 139€ 2 593€ 960€ 2 630€ 1 178€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
451€ 131€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
769 € 29 € 349 € 34 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
34€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
769€ 29€ 349€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
156 600€ 163 200€ 157 300€ 154 200€ 151 200€ 151 200€ 141 000€ 141 900€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
153 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
153€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé