Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 338 589 € 2 824 377 € 3 275 144 € 3 487 561 € 1 952 299 € 3 738 281 € 3 931 656 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
254 747 € 274 165 € 224 178 € 114 751 € 152 151 € 185 597 € 144 302 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
84 545 € 82 856 € 70 202 € 25 596 € 33 556 € 57 701 € 50 910 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
67 946€ 58 605€ 34 109€ 6 329€
005
A.I.2
Software
16 599€ 24 251€ 36 093€ 19 267€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
33 556€ 57 701€ 50 910€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
170 202 € 191 309 € 153 976 € 89 155 € 118 297 € 127 564 € 92 862 €
013
A.II.2
Stavby
2 270€ 2 396€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
167 932€ 188 913€ 153 976€ 89 155€ 118 297€ 127 564€ 92 862€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
298 € 332 € 530 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
298€ 332€ 530€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 071 936 € 2 545 233 € 3 042 908 € 3 355 011 € 1 781 366 € 3 528 443 € 3 784 613 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 180 685 € 1 215 073 € 584 600 € 404 541 € 514 355 € 684 425 € 480 149 €
032
B.I.1
Materiál
199 566€ 256 296€ 478 348€ 310 342€ 265 664€ 632 644€ 103 134€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 961 853€ 937 476€ 86 986€ 56 119€ 226 385€ 33 802€ 377 015€
034
B.I.3
Výrobky
19 266€ 19 266€ 19 266€ 38 080€ 22 306€ 17 979€
036
B.I.5
Tovar
2 035€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
512 138 € 753 735 € 947 551 € 2 293 497 € 1 068 647 € 2 676 375 € 1 777 429 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
498 260€ 653 142€ 935 126€ 2 290 825€ 1 066 376€ 2 674 858€ 1 776 702€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 915€ 97 849€ 7 453€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 963€ 2 744€ 4 972€ 2 672€ 2 271€ 1 517€ 727€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
379 113 € 576 425 € 1 510 757 € 656 973 € 198 364 € 167 643 € 1 527 035 €
056
B.IV.1
Peniaze
523€ 102€ 610€ 592€ 3 024€ 883€ 1 986€
057
B.IV.2
Účty v bankách
378 590€ 576 323€ 1 510 147€ 656 381€ 195 340€ 166 760€ 1 525 049€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
11 906 € 4 979 € 8 058 € 17 799 € 18 782 € 24 241 € 2 741 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 906€ 4 979€ 8 058€ 4 188€ 2 655€ 10 629€ 2 741€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 611€ 16 127€ 13 612€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 338 589 € 2 824 377 € 3 275 144 € 3 487 561 € 1 952 299 € 3 738 281 € 3 931 656 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 097 739 € 1 094 269 € 1 082 423 € 819 695 € 786 938 € 767 715 € 692 262 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-338 € -304 € -106 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-338€ -304€ -106€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 900 € 2 900 € 2 900 € 2 900 € 301 € 301 € 301 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 900€ 2 900€ 2 900€ 2 900€ 301€ 301€ 301€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 062 369 € 1 050 522 € 787 795 € 755 376 € 738 717 € 625 946 € 239 402 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 062 369€ 1 050 522€ 787 795€ 755 376€ 738 717€ 625 946€ 239 402€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 470 € 11 847 € 262 728 € 32 419 € 19 258 € 112 772 € 423 665 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 240 501 € 1 729 759 € 2 192 220 € 2 667 365 € 1 164 860 € 2 970 065 € 3 238 829 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
155 052 € 273 473 € 362 588 € 111 226 € 192 427 € 392 843 € 506 871 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
42 589€ 45 678€ 54 411€ 38 917€ 53 931€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
452 940€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
112 463€ 227 795€ 308 177€ 72 309€ 192 427€ 392 843€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
17 073 € 55 388 € 34 508 € 22 989 € 72 668 € 77 650 € 78 781 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 223€ 9 758€ 10 367€ 10 276€ 8 964€ 8 186€ 5 625€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 850€ 45 630€ 24 141€ 12 713€ 63 704€ 69 464€ 73 156€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 603 826 € 1 397 803 € 1 791 755 € 2 462 541 € 765 195 € 1 937 686 € 2 652 866 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 401 688€ 1 080 329€ 1 434 858€ 2 314 492€ 665 819€ 1 888 746€ 2 245 784€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 352€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
56 568€ 62 948€ 93 093€ 49 123€ 39 627€ 56 590€ 106 671€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
35 703€ 37 376€ 49 481€ 29 015€ 24 145€ 30 970€ 36 570€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
23 786€ 136 094€ 137 672€ 14 004€ 26 706€ -69 234€ 228 814€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
86 081€ 81 056€ 76 651€ 55 907€ 8 898€ 30 614€ 30 675€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
4 155€ 3 076€ 2 665€ 70 303€ 57 778€ 12 848€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
460 395 € 19 € 704 € 306 € 76 792 € 549 038 € 311 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
460 395€ 19€ 704€ 306€ 76 792€ 549 038€ 311€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
349 € 349 € 501 € 501 € 501 € 501 € 565 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
349€ 349€ 501€ 501€ 501€ 501€ 565€