Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 974 480 € 9 549 261 € 6 216 780 € 4 976 266 € 4 988 037 € 4 141 543 € 2 581 368 € 2 375 931 € 1 161 233 € 1 055 718 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
848 453 € 1 098 710 € 777 699 € 311 701 € 72 673 € 75 269 € 76 993 € 332 594 € 144 797 € 103 523 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
593 968 € 854 094 € 693 763 € 247 459 € 725 € 2 900 € 5 075 € 7 250 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
593 594€ 852 821€ 691 592€ 244 389€ 725€ 2 900€ 5 075€ 7 250€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
374€ 1 273€ 2 171€ 3 070€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
151 329 € 114 890 € 54 994 € 27 089 € 29 420 € 38 831 € 59 594 € 4 231 € 3 074 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
20 683€ 21 341€ 14 592€ 15 065€ 15 538€ 16 012€ 16 486€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
130 646€ 93 549€ 36 402€ 12 024€ 13 882€ 22 819€ 43 108€ 4 231€ 3 074€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
103 156 € 129 726 € 28 942 € 37 153 € 42 528 € 33 538 € 12 324 € 321 113 € 144 797 € 100 449 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
29 570€ 28 942€ 25 917€ 29 368€ 11 299€ 10 082€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
103 156€ 100 156€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
20 496€ 308 889€ 121 374€ 80 343€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
11 236€ 13 160€ 13 042€ 12 324€ 12 224€ 12 124€ 10 024€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 012 334 € 8 403 006 € 5 406 593 € 4 638 360 € 4 889 021 € 4 053 177 € 2 437 753 € 2 040 948 € 1 008 396 € 951 293 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
961 705 € 200 532 € 311 710 € 59 906 € 31 570 € 25 142 € 5 501 € 6 934 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
45 364 € 44 647 € 35 913 € 32 313 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
45 364€ 44 647€ 35 913€ 32 313€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
916 341€ 155 885€ 275 797€ 27 593€ 31 570€ 25 142€ 5 501€ 6 934€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 188 959 € 6 022 365 € 3 812 847 € 2 979 637 € 2 367 180 € 1 965 194 € 1 649 475 € 1 393 715 € 835 875 € 803 714 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 713 111 € 5 975 129 € 3 755 587 € 2 829 358 € 2 188 952 € 1 812 543 € 1 547 704 € 1 211 203 € 645 639 € 679 453 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
364 890€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 348 221€ 5 975 129€ 3 755 587€ 2 829 358€ 2 188 952€ 1 812 543€ 1 547 704€ 1 211 203€ 645 639€ 679 453€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
18 507€ 53 507€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
427 402€ 84 084€ 59 342€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
48 446€ 47 236€ 57 260€ 66 195€ 100 379€ 99 144€ 101 771€ 182 512€ 190 236€ 124 261€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
35 000 € 35 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
35 000€ 35 000€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
861 670 € 2 180 109 € 1 282 036 € 1 598 817 € 2 486 841 € 2 021 413 € 763 136 € 641 732 € 165 587 € 147 579 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 493€ 70 722€ 20 500€ 8 118€ 341 176€ 128 225€ 22 320€ 29 179€ 36 492€ 40 609€
073
B.V.2.
Účty v bankách
860 177€ 2 109 387€ 1 261 536€ 1 590 699€ 2 145 665€ 1 893 188€ 740 816€ 612 553€ 129 095€ 106 970€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
113 693 € 47 545 € 32 488 € 26 205 € 26 343 € 13 097 € 66 622 € 2 389 € 8 040 € 902 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
621€ 1 036€ 766€ 708€ 120€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
36 660€ 32 765€ 18 864€ 9 593€ 24 814€ 2 738€ 5 299€ 2 389€ 975€ 902€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
76 412€ 13 744€ 12 858€ 15 904€ 1 529€ 10 239€ 61 323€ 7 065€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 974 480 € 9 549 261 € 6 216 780 € 4 976 266 € 4 988 037 € 4 141 543 € 2 581 368 € 2 375 931 € 1 161 233 € 1 055 718 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 169 148 € 5 617 228 € 3 423 300 € 746 444 € 926 815 € 786 435 € 521 265 € 440 572 € -407 718 € -302 206 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 65 000 € 65 000 € 30 000 € 30 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 30 000€ 30 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-35 000€ -35 000€
085
A.II
Emisné ážio
280 000€ 280 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 436 899€ 2 436 899€ 2 436 899€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
303 000 € 303 000 € 303 000 € 303 000 € 303 000 € 338 000 € 23 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
303 000€ 303 000€ 303 000€ 303 000€ 303 000€ 338 000€ 23 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
3 000€ 3 000€ 3 000€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-33 000 € -38 670 € -39 298 € -42 323 € -3 632 € -79 070 € -79 070 € -79 071 € -67 773 € -68 991 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-33 000€ -38 670€ -39 298€ -42 323€ -3 632€ -79 070€ -79 070€ -79 071€ -67 773€ -68 991€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 051 699 € 622 699 € 385 767 € 527 448 € 427 505 € 232 698 € -179 298 € -375 944 € -269 579 € -295 663 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 051 699€ 622 699€ 385 767€ 527 448€ 427 505€ 570 942€ 158 946€ -364€ 61 610€ 35 526€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-338 244€ -338 244€ -375 580€ -331 189€ -331 189€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
310 550 € 2 193 300 € 236 932 € -141 681 € 99 942 € 194 807 € 411 633 € 544 587 € -106 366 € 26 448 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 623 368 € 2 980 071 € 2 791 976 € 4 229 822 € 4 046 222 € 3 354 871 € 2 060 103 € 1 935 359 € 1 568 951 € 1 357 924 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 038 885 € 38 419 € 7 365 € 6 797 € 44 720 € 4 575 € 3 310 € 2 350 € 1 840 € 1 375 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 009 311€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 041€ 8 171€ 7 365€ 6 797€ 5 972€ 4 575€ 3 310€ 2 350€ 1 840€ 1 375€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
19 533€ 30 248€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
38 748€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
127 486 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
127 486€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 155 181 € 2 896 408 € 2 746 121 € 4 192 597 € 3 971 482 € 3 197 775 € 2 037 142 € 1 914 746 € 1 558 860 € 1 352 580 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 043 785 € 2 133 037 € 2 322 098 € 4 152 914 € 3 941 912 € 3 118 204 € 1 251 460 € 1 086 138 € 1 535 735 € 1 338 132 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
457 873€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 585 912€ 2 133 037€ 2 322 098€ 4 152 914€ 3 941 912€ 3 118 204€ 1 251 460€ 1 086 138€ 1 535 735€ 1 338 132€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
707 744€ 707 744€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
52 625€ 22 251€ 23 224€ 18 931€ 14 285€ 15 568€ 11 937€ 8 131€ 5 271€ 5 271€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 865€ 14 429€ 15 212€ 12 437€ 9 444€ 10 378€ 7 913€ 5 380€ 3 438€ 3 382€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
10 487€ 716 250€ 383 596€ 8 156€ 4 115€ 36 559€ 33 083€ 106 944€ 14 105€ 4 721€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
14 419€ 10 441€ 1 991€ 159€ 1 726€ 17 066€ 25 005€ 409€ 311€ 1 074€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
301 600 € 40 409 € 38 150 € 30 363 € 30 020 € 152 521 € 19 651 € 18 263 € 13 251 € 3 969 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
81 275€ 24 309€ 22 050€ 14 263€ 30 020€ 152 521€ 19 651€ 18 263€ 13 251€ 3 969€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
220 325€ 16 100€ 16 100€ 16 100€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
216€ 4 835€ 340€ 65€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-5 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
181 964 € 951 962 € 1 504 € 15 000 € 237 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
181 964€ 951 962€ 367€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 137€ 15 000€ 237€