Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
36 460 574 € 37 937 098 € 37 750 811 € 14 055 699 € 8 046 183 € 4 986 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
34 588 496 € 36 271 187 € 37 218 396 € 405 412 € -6 374 002 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
-10 529 659 € -12 981 522 €
007
A.I.4
Goodwill
-10 529 659€ -12 981 522€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
34 588 496 € 36 271 187 € 37 218 396 € 10 795 752 € 6 607 520 €
012
A.II.1
Pozemky
963 615€ 963 615€ 845 830€ 768 056€ 772 792€
013
A.II.2
Stavby
14 439 135€ 14 849 552€ 1 125 346€ 152 061€ 10 061€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 233 861€ 17 502 972€ 236 523€ 2 069 081€ 2 101 501€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 951 885€ 2 955 048€ 35 010 697€ 7 806 554€ 3 723 166€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
139 319 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
139 319€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 864 769 € 1 656 007 € 532 313 € 13 640 733 € 14 416 319 € 4 986 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 115 093 € 902 500 € 203 319 € 36 483 € 28 503 €
032
B.I.1
Materiál
384 774€ 244 891€ 125 786€ 32 356€ 28 146€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
60 006€ 546€ 11 437€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
670 313€ 451 622€ 65 739€ 3 770€
036
B.I.5
Tovar
0€ 205 441€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
357€ 357€ 357€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 13 160 868 € 14 023 260 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
13 160 868€ 14 023 260€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
531 435 € 700 641 € 261 565 € 225 900 € 342 094 € 1 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
500 886€ 667 177€ 113 213€ 53 268€ 324 031€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
962€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
84 487€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 626€ 33 464€ 63 865€ 167 070€ 5 583€ 1€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
923€ 4 600€ 12 480€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
218 241 € 52 866 € 67 429 € 217 482 € 22 462 € 4 985 €
056
B.IV.1
Peniaze
542€ 109€ 12€
057
B.IV.2
Účty v bankách
217 699€ 52 757€ 67 417€ 217 482€ 22 462€ 4 985€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 309 € 9 904 € 102 € 9 554 € 3 866 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 309€ 9 904€ 102€ 9 554€ 3 866€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
36 460 574 € 37 937 098 € 37 750 811 € 14 055 699 € 8 046 183 € 4 986 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
22 056 774 € 24 502 903 € 25 716 341 € 8 619 005 € 7 671 145 € 4 460 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
4 026 000 € 4 026 000 € 4 026 000 € 4 026 000 € 5 526 587 € -1 375 397 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 026 000€ 4 026 000€ 4 026 000€ 4 026 000€ 5 526 587€ 5 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
5 521 587€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-6 901 984€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-41 165 € -40 291 € 2 852 824 € 2 880 984 € 1 380 397 € 1 380 397 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 880 984€ 2 880 984€ 1 380 397€ 1 380 397€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-41 165€ -40 291€ -28 160€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
805 200 € 805 200 € 27 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
805 200€ 805 200€ 27€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
19 711 994 € 20 913 301 € 24 252 998 € 1 139 979 € -540 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
19 711 994€ 20 913 301€ 26 097 352€ 1 139 979€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 844 354€ -540€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 445 255 € -1 201 307 € -5 415 508 € 572 042 € 764 701 € -540 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
14 401 414 € 13 431 596 € 12 034 470 € 5 436 694 € 375 038 € 526 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
123 799 € 74 605 € 67 014 € 23 979 € 20 943 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
44 489€ 47 037€ 15 900€ 12 041€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
25 305€ 15 954€ 4 932€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
54 005€ 11 614€ 46 182€ 11 938€ 20 943€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 411 256 € 7 248 274 € 1 767 737 € 6 892 € 66 323 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 410 495€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
761€ 1 869€ 4 297€ 3 995€ 3 825€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 246 405€ 1 763 440€ 62 498€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 897€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 419 897 € 1 164 573 € 2 785 579 € 1 445 617 € 287 772 € 526 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 248 426€ 1 042 315€ 1 262 704€ 1 419 778€ 287 347€ 526€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 456€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
83 447€ 45 278€ 3 490€ 16 374€ 357€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
46 259€ 27 525€ 2 216€ 4 983€ 3€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 779€ 746€ 3 857€ 65€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
41 765€ 40 676€ 1 511 967€ 625€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
663 131€ 354 440€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 446 462 € 4 944 144 € 6 751 009 € 3 605 766 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 252 600€ 2 753 400€ 5 601 009€ 3 605 766€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 193 862€ 2 190 744€ 1 150 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 386 € 2 599 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
335€ 72€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 051€ 2 527€