Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

For glass s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
28.04.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 657 506 € 752 322 € 840 591 € 1 029 613 € 333 708 € 11 032 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 666 315 € 550 914 € 719 578 € 891 109 € 3 285 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 666 315 € 550 914 € 719 578 € 891 109 € 3 285 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 666 315 € 550 914 € 719 578 € 863 400 € 3 285 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 709 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
991 191 € 201 041 € 111 559 € 137 349 € 330 360 € 11 010 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
973 985 € 26 605 € 33 776 € 94 123 € 330 243 € 241 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
180 € 11 317 € 8 317 € 35 272 € 282 700 € 200 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 000 € 25 000 € 50 000 € 32 € 32 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
966 992 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
288 € 385 € 5 597 € 47 511 € 9 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 813 € 74 € 3 254 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
17 206 € 174 436 € 77 783 € 43 226 € 117 € 10 769 €
056
B.IV.1
Peniaze
17 206 € 147 496 € 61 381 € 42 385 € 2 768 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
26 940 € 16 402 € 841 € 117 € 8 001 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
367 € 9 454 € 1 155 € 63 € 22 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
63 € 22 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
367 € 1 154 € 1 155 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 300 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 657 506 € 752 322 € 840 591 € 1 029 613 € 333 708 € 11 032 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
153 046 € 10 443 € 7 285 € 12 898 € 5 497 € 3 011 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
152 000 € 15 000 € 25 000 € 50 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
15 000 € 25 000 € 50 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 189 € 189 € 64 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500 € 189 € 189 € 64 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-10 057 € -23 215 € -42 290 € 309 € -2 054 € -3 278 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
19 075 € 309 € 1 224 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-42 290 € -42 290 € -3 278 € -3 278 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 603 € 13 158 € 19 386 € -42 600 € 2 487 € 1 289 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 504 460 € 443 712 € 445 689 € 539 648 € 328 211 € 8 021 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
316 € 435 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
316 € 435 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
290 064 € 429 149 € 426 868 € 135 € 21 € 21 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
289 € 201 € 135 € 21 € 21 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
428 860 € 426 667 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 482 346 € 14 563 € 18 505 € 66 518 € 19 555 € 8 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 329 € 4 299 € 5 995 € 31 230 € 7 412 € 7 999 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 478 530 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
28 302 € 11 040 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
343 € 1 042 € 1 102 € 186 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
516 € 481 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
144 € 8 665 € 10 927 € 6 800 € 1 103 € 1 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
41 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
472 995 € 308 200 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
732 050 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
732 050 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
298 167 € 387 617 € 477 067 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
298 167 € 387 617 € 477 067 €