Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

For glass s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
28.04.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 000 € 10 200 € 0 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 142 € 1 000 € 0 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-1 142 € 9 200 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
528 540 € 540 177 € 175 909 € 97 302 € 27 680 € 7 261 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
528 540 € 540 177 € 175 909 € 97 302 € 27 680 € 7 261 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 €
07
II.3
Aktivácia
0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
388 608 € 419 492 € 51 686 € 95 933 € 21 575 € 3 878 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 544 € 2 949 € 12 894 € 26 759 € 2 237 € 80 €
10
B.2
Služby
384 064 € 416 543 € 38 792 € 69 174 € 19 338 € 3 798 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
139 932 € 120 685 € 123 081 € 10 569 € 6 105 € 3 383 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
18 290 € 28 434 € 18 578 € 27 923 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 260 € 13 572 € 19 774 € 0 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 903 € 3 516 € 6 021 € 0 €
16
C.4
Sociálne náklady
2 271 € 1 490 € 2 128 € 0 €
17
D
Dane a poplatky
213 € 214 € 423 € 180 € 332 € 27 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
224 257 € 168 664 € 168 324 € 106 767 € 1 095 € 0 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 500 € 9 415 € 200 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
500 € 2 555 € 1 984 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
120 469 € 94 354 € 89 450 € 89 981 € 1 429 € 10 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 209 € 5 675 € 1 936 € 7 196 € 475 € 146 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0 €
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
11 945 € 16 052 € 23 270 € -34 656 € 5 632 € 1 436 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 €
38
X.
Výnosové úroky
4 € 0 €
39
N
Nákladové úroky
2 834 € 6 273 € 1 €
40
XI.
Kurzové zisky
211 € 0 €
41
O
Kurzové straty
135 € 0 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 508 € 225 € 2 924 € 579 € 2 185 € 146 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0 €
45
R
Prevod finančných nákladov
0 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 342 € -14 € -2 924 € -6 983 € -2 185 € -147 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 603 € 16 038 € 20 346 € -41 639 € 3 447 € 1 289 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 960 € 961 € 960 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880 € 960 € 961 € 960 € 0 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 603 € 13 158 € 19 386 € -42 600 € 2 487 € 1 289 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0 €
53
T
Mimoriadne náklady
0 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 603 € 16 038 € 20 346 € -41 639 € 3 447 € 1 289 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 603 € 13 158 € 19 386 € -42 600 € 2 487 € 1 289 €