Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 837 002 € 1 140 997 € 991 590 € 1 251 197 € 829 548 € 427 758 € 184 519 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
458 500 € 511 482 € 365 869 € 354 775 € 278 000 € 55 440 € 32 458 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
458 500 € 511 482 € 365 869 € 354 775 € 278 000 € 55 440 € 32 458 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
458 500€ 507 228€ 365 869€ 354 775€ 57 226€ 55 440€ 32 458€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 254€ 220 774€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 376 937 € 629 515 € 624 613 € 896 074 € 551 391 € 372 318 € 152 061 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
105 043 € 39 834 € 27 680 € 45 841 € 34 374 € 100 636 € 70 969 €
035
B.I.1
Materiál
105 043€ 39 834€ 27 680€ 45 841€ 34 374€ 100 636€ 70 969€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 156 166 € 502 597 € 584 359 € 826 636 € 369 814 € 263 985 € 52 284 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 154 261 € 479 168 € 565 701 € 806 221 € 358 966 € 261 545 € 52 217 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
358 966€ 261 545€ 52 217€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 154 261€ 479 168€ 565 701€ 806 221€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
2 195€ 2 076€ 67€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 905€ 23 429€ 18 658€ 20 415€ 8 653€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
364€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
115 728 € 87 084 € 12 574 € 23 597 € 147 203 € 7 697 € 28 808 €
072
B.V.1.
Peniaze
29 053€ 41 504€ 902€ 23 597€ 306€ 1 274€ 1 532€
073
B.V.2.
Účty v bankách
86 675€ 45 580€ 11 672€ 146 897€ 6 423€ 27 276€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 565 € 1 108 € 348 € 157 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 565€ 1 108€ 348€ 157€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 837 002 € 1 140 997 € 991 590 € 1 251 197 € 829 548 € 427 758 € 184 519 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
536 709 € 541 847 € 521 908 € 478 262 € 310 336 € 182 332 € 7 854 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
292 423€ 292 423€ 292 423€ 292 423€ 282 423€ 161 480€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
243 € 243 € 243 € 243 € 243 € 243 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
243€ 243€ 243€ 243€ 243€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
243€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
322 € 375 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
322€ 375€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
227 073 € 225 213 € 185 548 € 21 534 € 5 132 € 4 480 € 2 261 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
227 073€ 225 213€ 185 548€ 21 534€ 5 132€ 4 480€ 2 261€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
11 970 € 18 968 € 38 694 € 159 062 € 17 216 € 10 997 € 350 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 300 293 € 533 788 € 404 320 € 707 573 € 519 212 € 245 426 € 176 665 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 268 € 1 268 € 851 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 268€ 1 268€ 851€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 222 997 € 532 520 € 397 983 € 541 898 € 429 212 € 245 426 € 176 665 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 045 524 € 387 604 € 229 316 € 344 290 € 168 362 € 94 806 € 22 275 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 045 524€ 22 275€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
387 604€ 229 316€ 344 290€ 168 362€ 94 806€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
135 000€ 135 000€ 145 000€ 145 000€ 145 000€ 145 000€ 145 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 100€ 3 389€ 9 051€ 4 172€ 6 837€ 2 695€ 194€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 829€ 3 416€ 4 493€ 4 923€ 2 195€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
28 352€ 322€ 318€ 42 991€ 106 330€ 2 925€ 2 609€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 192€ 2 789€ 9 805€ 522€ 488€ 6 587€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
-2 704€ 69€ 44 824€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
80 000€ 5 000€ 120 000€ 90 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
65 362 € 65 362 € 65 362 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
65 362€ 65 362€ 65 362€