Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
991 164 € 1 087 505 € 980 665 € 1 161 422 € 1 862 485 € 2 670 579 € 3 733 875 € 4 252 241 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
577 215 € 731 912 € 888 777 € 1 045 641 € 1 690 295 € 2 460 782 € 3 219 532 € 3 980 011 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 166 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2 166€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
575 049 € 731 912 € 888 777 € 1 045 641 € 1 690 295 € 2 460 782 € 3 219 532 € 3 980 011 €
012
A.II.1
Pozemky
65 551€ 65 551€ 65 551€ 65 551€ 65 551€ 65 551€ 65 550€ 65 550€
013
A.II.2
Stavby
466 730€ 512 542€ 558 354€ 604 166€ 882 856€ 695 790€ 882 856€ 882 856€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 768€ 153 819€ 264 872€ 375 924€ 741 888€ 1 699 441€ 2 271 126€ 3 031 605€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
403 760 € 346 148 € 82 155 € 106 067 € 164 148 € 201 333 € 505 878 € 263 513 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
394 € 8 € 29 € 4 956 € 4 944 € 1 944 € 1 944 €
032
B.I.1
Materiál
394€ 8€ 29€ 4 956€ 4 944€ 1 944€ 1 944€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 109 € 1 214 € 1 214 € 1 214 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 109€ 1 214€ 1 214€ 1 214€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
14 799 € 14 056 € 20 078 € 31 205 € 14 430 € 19 300 € 165 504 € 19 755 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 897€ 11 814€ 9 481€ 14 619€ 12 244€ 18 706€ 165 504€ 19 755€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 902€ 2 193€ 10 597€ 16 586€ 2 186€ 594€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
49€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
387 458 € 330 870 € 60 834 € 68 692 € 144 774 € 180 089 € 338 430 € 243 758 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 764€ 6 885€ 7 126€ 3 091€ 91€ 9€ 164€ 61€
057
B.IV.2
Účty v bankách
378 694€ 323 985€ 53 708€ 65 601€ 144 683€ 180 080€ 338 266€ 243 697€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
10 189 € 9 445 € 9 733 € 9 714 € 8 042 € 8 464 € 8 465 € 8 717 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 189€ 9 445€ 9 733€ 9 714€ 8 042€ 8 464€ 8 465€ 8 717€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
991 164 € 1 087 505 € 980 665 € 1 161 422 € 1 862 485 € 2 670 579 € 3 733 875 € 4 252 241 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
958 770 € 1 029 449 € 652 897 € 116 819 € 196 239 € 111 674 € 3 210 293 € 3 132 403 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 3 000 250 € 3 000 250 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 3 000 000€ 3 000 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
250€ 250€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 250 € 250 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 250€ 250€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
401 850 € 486 107 € 111 319 € 106 174 € 51 430 € 126 903 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
401 850€ 486 107€ 111 319€ 106 174€ 51 430€ 126 903€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
551 420 € 537 842 € 536 078 € 111 319 € 84 565 € 54 744 € 77 890 € 126 903 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
32 394 € 58 056 € 327 768 € 1 044 592 € 1 666 246 € 2 558 905 € 522 856 € 1 118 366 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
500 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 0 € 1 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
500€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 1 000€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
20 080 € 20 080 € 20 080 € 20 080 € 146 542 € 194 401 € 58 777 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
20 080€ 20 080€ 20 080€ 20 080€ 20 080€ 0€ 58 777€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
58 777€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
126 462€ 135 624€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
11 814 € 36 976 € 306 688 € 1 023 512 € 1 518 704 € 2 364 504 € 6 956 € 141 023 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 332€ 10 005€ 6 553€ 7 951€ 13 204€ 5 984€ 5 646€ 60 844€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
160€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
300 000€ 890 000€ 1 505 500€ 2 355 500€ 300€ 79 991€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 482€ 26 971€ 135€ 125 561€ 3 020€ 850€ 188€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 456 123 € 977 343 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 456 123€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 456 123€ 521 220€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
11 € 0 € 726 € 1 472 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
11€ 0€ 726€ 1 472€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€