Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. Fotovoltaická, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
932 398 € 955 297 € 934 004 € 905 487 € 916 432 € 928 262 € 878 157 € 899 417 € 946 864 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
932 398€ 955 297€ 934 004€ 905 487€ 916 432€ 928 262€ 878 157€ 899 417€ 946 864€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
77 208 € 82 912 € 82 000 € 86 063 € 74 937 € 69 277 € 63 370 € 32 589 € 20 204 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 811€ 4 844€ 4 083€ 15 059€ 1 640€ 1 738€ 1 167€ 2 766€ 2 069€
10
B.2
Služby
74 397€ 78 068€ 77 917€ 71 004€ 73 297€ 67 539€ 62 203€ 29 823€ 18 135€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
855 190 € 872 385 € 852 004 € 819 424 € 841 495 € 858 985 € 814 787 € 866 828 € 926 660 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
0 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
0€
16
C.4
Sociálne náklady
0€
17
D
Dane a poplatky
1 539€ 7 483€ 4 160€ 1 470€ 777€ 676€ 676€ 726€ 564€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
89 816€ 157 173€ 156 864€ 156 864€ 719 355€ 770 487€ 758 751€ 760 479€ 760 483€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
911€ 778€ 5€ 11 125€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 170€ 10 497€ 10 659€ 10 725€ 9 056€ 9 345€ 9 890€ 9 643€ 12 146€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
752 665 € 698 143 € 681 099 € 650 365 € 112 307 € 78 477 € 45 475 € 95 980 € 164 592 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
9€ 16€ 25€ 27€ 76€
39
N
Nákladové úroky
5 206€ 17 743€ 37 484€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
12€ 0€ 63€ 9€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
95€ 99€ 84€ 81€ 85€ 76€ 265€ 306€ 258€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-95 € -99 € -84 € -81 € -88 € -60 € -5 446 € -18 085 € -37 675 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
752 570 € 698 044 € 681 015 € 650 284 € 112 219 € 78 417 € 40 029 € 77 895 € 126 917 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
158 060 € 146 624 € 143 173 € 114 206 € 900 € -6 148 € -14 715 € 5 € 14 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
156 877€ 146 519€ 143 173€ 114 206€ 128 576€ 3 014€ 3 025€ 5€ 14€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 183€ 105€ -127 676€ -9 162€ -17 740€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
594 510 € 551 420 € 537 842 € 536 078 € 111 319 € 84 565 € 54 744 € 77 890 € 126 903 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
752 570 € 698 044 € 681 015 € 650 284 € 112 219 € 78 417 € 40 029 € 77 895 € 126 917 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
594 510 € 551 420 € 537 842 € 536 078 € 111 319 € 84 565 € 54 744 € 77 890 € 126 903 €