Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STRAPEX SLOVAKIA s.r.o. v reštrukturalizácii

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
11.06.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
877 849 € 921 475 € 877 275 € 555 816 € 390 423 € 227 304 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 401 € 4 048 € 7 345 € 7 873 € 10 964 € 8 325 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 401 € 4 048 € 7 345 € 7 873 € 10 964 € 8 325 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 401€ 4 048€ 7 345€ 7 873€ 10 964€ 8 325€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
875 202 € 917 089 € 869 354 € 547 609 € 379 459 € 216 883 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
284 € 79 € 158 € 1 886 €
032
B.I.1
Materiál
284€ 79€ 158€ 1 886€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
826 738 € 651 252 € 478 301 € 387 417 € 296 153 € 211 405 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
273 764€ 239 924€ 253 129€ 165 699€ 77 527€ 52 495€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
460 403€ 348 753€ 159 195€ 159 195€ 159 195€ 103 910€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 915€ 3 346€ 6 547€ 3 212€ 202€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
74 656€ 59 229€ 59 430€ 59 311€ 59 229€ 55 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
48 180 € 265 758 € 390 895 € 158 306 € 83 306 € 5 478 €
056
B.IV.1
Peniaze
43 546€ 222 821€ 346 704€ 113 846€ 83 306€ 5 478€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 634€ 42 937€ 44 191€ 44 460€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
246 € 338 € 576 € 334 € 2 096 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
246€ 338€ 576€ 334€ 2 096€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
877 849 € 921 475 € 877 275 € 555 816 € 390 423 € 227 304 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-161 341 € -57 660 € 5 834 € -3 970 € -7 405 € 28 091 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
990 € 990 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
990€ 990€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-63 650 € -155 € -9 470 € -12 905 € 22 591 € 19 021 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 026€ 22 591€ 22 591€ 19 021€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-63 650€ -155€ -35 496€ -35 496€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-103 681 € -63 495 € 9 804 € 3 435 € -35 496 € 3 570 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 039 190 € 979 135 € 871 441 € 559 786 € 397 828 € 199 213 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
15 060 € 9 962 € 6 538 € 4 559 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 060€ 9 962€ 6 538€ 4 559€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 456 € 1 937 € 1 652 € 1 321 € 1 190 € 795 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 456€ 1 937€ 1 652€ 1 321€ 1 190€ 795€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
924 222 € 856 519 € 783 339 € 484 036 € 322 472 € 129 231 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
752 367€ 728 212€ 674 712€ 416 837€ 291 120€ 101 269€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
37 326€ 38 533€ 37 423€ 19 542€ 4 728€ 5 860€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
97 368€ 66 117€ 48 801€ 32 666€ 22 227€ 15 279€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
31 900€ 19 962€ 19 690€ 12 690€ 3 415€ 2 848€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 261€ 3 695€ 2 713€ 2 301€ 982€ 3 975€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
11 850€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 500€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
85 602 € 100 717 € 69 912 € 59 870 € 64 166 € 68 687 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
85 602€ 100 717€ 69 912€ 59 870€ 64 166€ 68 687€