Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Eric SK s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04.06.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 894 890 € 864 680 € 201 542 € 16 536 € 12 182 € 12 341 € 7 140 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
127 222 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
9 632 €
005
A.I.2
Software
9 632€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
117 590 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
66 803€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
50 787€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 764 180 € 864 680 € 201 542 € 16 536 € 12 182 € 12 341 € 7 140 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
175 751 € 79 031 € 14 339 €
032
B.I.1
Materiál
184€
036
B.I.5
Tovar
175 567€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
470 644 € 292 550 € 82 254 € 590 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
470 024€ 290 725€ 82 191€ 590€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
63€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
620€ 1 825€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 117 785 € 493 099 € 104 949 € 15 946 € 12 182 € 12 341 € 7 140 €
056
B.IV.1
Peniaze
25 329€ 493 099€ 104 949€ 12 764€ 12 182€ 9 338€ 7 072€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 092 456€ 3 182€ 3 003€ 68€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 488 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 488€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 894 890 € 864 680 € 201 542 € 16 536 € 12 182 € 12 341 € 7 140 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 044 516 € 342 621 € 48 461 € 13 959 € 12 082 € 11 728 € 9 121 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 193 € 193 € 193 € 193 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 193€ 193€ 193€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
337 121 € 42 962 € 7 979 € 6 989 € 6 534 € 3 928 € 4 484 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
337 121€ 6 989€ 4 484€ 4 484€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-556€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
701 895 € 294 159 € 34 982 € 1 777 € 355 € 2 607 € -556 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
850 374 € 522 059 € 153 081 € 2 577 € 100 € 613 € -1 981 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
21 838 € 1 641 € 378 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
14 314€ 1 641€ 378€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 524€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
31 230 € 263 € 27 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
713€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
30 517€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
783 716 € 469 257 € 102 152 € 2 577 € 100 € 613 € -1 981 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
364 280€ 276 390€ 72 944€ 2 556€ 19€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
46 829€ 2 189€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
78 977€ -2 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
37 793€ 10 056€ 2 038€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 123€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
291 367€ 135 982€ 24 981€ 21€ 100€ 613€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
176€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
10 852€ 50 898€ 50 524€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 738 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 738€