Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
25 083€ 47 329€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
36 304 € 47 444 € 30 842 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 500€
05
III.
Tržby z predaja služieb
23 583€ 47 329€ 30 842€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 375€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
846€ 115€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
74 086 € 122 537 € 79 648 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 181€ 14 792€ 13 298€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
38 736€ 90 879€ 55 711€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 986 € 10 765 € 6 956 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 411€ 9 595€ 6 809€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 545€ 1 167€ 147€
19
E.4.
Sociálne náklady
30€ 3€
20
F.
Dane a poplatky
202€ 119€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 593€ 5 899€ 3 563€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 593€ 5 899€ 3 563€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 518€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
72€ 1€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-37 782 € -75 093 € -48 806 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-18 834 € -58 342 € -38 167 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 2€ 4€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
-2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
665 € 1 187 € 788 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
452€ 885€ 496€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
213€ 302€ 292€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-663 € -1 187 € -784 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-38 445 € -76 280 € -49 590 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-39 405 € -77 240 € -49 590 €