Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HOPIN, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
583 400 € 878 235 € 667 195 € 548 095 € 387 121 € 30 478 € 53 737 € 5 610 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
434 844 € 468 482 € 480 568 € 463 419 € 340 161 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
2 500 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 500€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 362 € 3 125 € 6 250 € 9 375 € 12 500 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 362€ 3 125€ 6 250€ 9 375€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 500€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
433 482 € 462 857 € 474 318 € 454 044 € 327 661 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
12 075€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
433 482€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
450 782€ 474 318€ 454 044€ 327 661€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
145 161 € 408 479 € 184 016 € 82 970 € 41 218 € 28 674 € 53 388 € 5 452 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
11 €
032
B.I.1
Materiál
11€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
85 423 € 134 504 € 131 718 € 59 108 € 27 725 € 10 576 € 18 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
60 426€ 131 665€ 121 151€ 55 736€ 24 463€ 6 752€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 397€ 7 213€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 600€ 2 839€ 3 354€ 3 372€ 3 262€ 3 824€ 18€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
59 727 € 273 975 € 52 298 € 23 862 € 13 493 € 18 098 € 53 370 € 5 452 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
5€ 6 987€ 4 783€ 5 672€ 3 607€ 5 218€ 13 525€ 5 000€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
59 722€ 266 988€ 47 515€ 18 190€ 9 886€ 12 880€ 39 845€ 452€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
3 395 € 1 274 € 2 611 € 1 706 € 5 742 € 1 804 € 349 € 158 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 295€ 1 274€ 2 611€ 1 706€ 5 742€ 1 804€ 349€ 158€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 100€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
583 400 € 878 235 € 667 195 € 548 095 € 387 121 € 30 478 € 53 737 € 5 610 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
46 914 € 364 307 € -72 544 € -324 321 € -491 886 € -156 919 € -29 530 € 4 610 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
10 000 € 10 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-12 071 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-12 071€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 000 € 1 000 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 000€ 1 000€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
353 308 € -98 500 € -312 826 € -496 886 € -161 465 € -34 530 € -390 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
850 194€ 398 386€ 184 060€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-496 886€ -496 886€ -496 886€ -496 886€ -161 465€ -34 530€ -390€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-305 323 € 451 807 € 234 782 € 167 565 € -335 421 € -127 389 € -34 140 € -390 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
498 490 € 499 035 € 713 254 € 869 946 € 879 007 € 187 397 € 83 267 € 1 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
7 895 € 3 229 € 3 566 € 2 640 € 1 655 € 259 € 266 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 695€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 200€ 3 229€ 3 566€ 2 640€ 1 655€ 259€ 266€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
404 777 € 396 835 € 2 270 € 1 630 € 1 019 € 360 € 134 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
401 252€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 525€ 2 913€ 2 270€ 1 630€ 1 019€ 360€ 134€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
393 922€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
85 818 € 98 971 € 707 418 € 865 676 € 826 333 € 211 269 € 82 867 € 1 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
69 407€ -7 790€ 88 878€ 48 055€ 63 479€ 38 959€ 200€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
589 465€ 783 365€ 741 030€ 165 040€ 80 720€ 1 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 666€ 7 885€ 6 865€ 6 749€ 7 843€ 3 408€ 1 110€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 982€ 4 996€ 4 371€ 4 287€ 4 967€ 2 118€ 687€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 592€ 91 181€ 16 382€ 23 215€ 9 009€ 1 739€ 150€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 171€ 2 699€ 1 457€ 5€ 5€ 5€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
50 000€ -24 491€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
37 996 € 14 893 € 26 485 € 2 470 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
37 996€ 14 893€ 26 485€ 2 470€